Remissvar rörande EU-direktiv om otillbörliga handelsmetoder

Yttrande över promemorian ”Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan” (Ds 2019:19) som har remitterats av näringsdepartementet.


Yttrande över promemorian ”Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan” (Ds 2019:19) som har remitterats av näringsdepartementet.

Sammanfattning

KSLA tillstyrker utredningsförslaget. Akademien menar att EU-direktivet och den föreslagna tillämpningen i promemorian kommer att främja utvecklingen i den svenska livsmedelskedjan. Detta genom att styrkeförhållandena mellan olika led i kedjan utjämnas. Förslaget i promemorian ligger därför väl i linje med riksdagens beslut om en nationell livsmedelsstrategi där ett övergripande mål är att öka den inhemska livsmedelsproduktionen.

Remiss N2019/02952/JL.


Till Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU21 – Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Ärendet kommer att diskuteras i en webbsänd debatt den 10 juni.


Koll på kolet!

Välkommen till detta webbinarium den 30 september, där praktiker, rådgivare, forskare och andra intresserade reflekterar över kol, kolinlagring, jordbruk och livsmedelskedjan och värdet av att kunna beskriva kolets kretslopp och jordbrukets roll i utvecklingen av en mer hållbar värdekedja för livsmedel.

Skogen 2080

KSLA-IVA-seminarium 12 okt där vi diskuterar skogens viktiga roll ur olika perspektiv!

KSLA:s yttrande om förslag till ändring av EU-förordning LULUCF

KSLA har yttrat sig över förslag om ändring av EU-förordning 2018/841 (LULUCF) och EU-förordning 2018/1999.

Vart är vi på väg?

Sammankomst 14 okt om effekter av transporter på livsmedelsproduktion och -konsumtion.