Växtnoden tycker till om EU-rapporten om gentekniker

Växtnodens åsikt om EU-kommissionens rapport Study on the status of new genomic techniques under Union law and in light of the Court of Justice ruling in Case C-528/16


KSLA

Så här tycker vi i Växtnoden om EU-kommissionens rapport Study on the status of new genomic techniques under Union law and in light of the Court of Justice ruling in Case C-528/16

  • EU:s besked angående de nya verktygen för växtförädling räcker tyvärr inte

  • Kommissionen väljer att skjuta nödvändiga beslut framför sig, vilket leder till ett svårtolkat landskap

  • Växtnoden föreslår en mer transparent och snabb policy som är i samklang med EU:s strategi From farm to fork

Rapporten från DG Sante är ett steg i rätt riktning genom att den klart deklarerar att den nuvarande regleringen av GMO inte är anpassad till dagens situation, med den utveckling som skett av forskningen inom området och i omvärlden av nya genomiska tekniker.

Det är positivt att Kommissionen öppnar för ändringar av regleringen av GMO och för konsultationer med medlemsstater, intressenter och NGOs samtidigt som dialogen med Ministerrådet och Europaparlamentet initieras. Men ny lagstiftning om regleringen av GMO kan tidigast komma på plats 2024 och den slutliga utformningen är oklar.

Rapporten lämnar dessutom en del viktiga frågor obesvarade, som till exempel hur centrala be-grepp som ”mutagenes” och ”genetisk förändring” ska definieras enligt lagen. Detta leder till fortsatt oklarhet för en del produkter av nya tekniker.

I det korta perspektivet råder stor osäkerhet om vad som kommer att gälla för växter som tagits fram med olika förädlingstekniker och för produkter som baserats på sådana växter. Denna osäkerhet påverkar inte bara växtförädlare och forskare utan också den industri som baseras på råvaror från jordbruket, importörer till EU av växter, vegetabilier och vegetabiliebaserade produkter samt lantbruk och trädgårdsnäring inom EU.

Därför måste Kommissionen snarast klargöra vilka produkter av nya tekniker för växtförädlingen som inte faller under GMO-regleringen. Denna förteckning kan successivt fyllas på i takt med att förutsättningarna för den nya GMO-regleringen växer fram i den konsultations- och dialogprocess som nu initierats.

2021-05-31

Annika Åhnberg, Anders Nilsson, Dennis Eriksson, Jens Sundström och Jan-Olov Johansson

KSLA-podden 12: Blir vi någonsin tillräckligt hållbara?

KSLA-podden 12: Hur kommer det sig att vi inte ser mer resultat av hållbarhetsarbetet trots att det pågått så länge och vi vet så…

Extended nomination period for the Bertebos Prize 2022

The time to propose candidates for the Bertebos Prize 2022, is extended to Nov 8. Nominate prominent persons within the field of traditional small…

KSLA:s yttrande över Artskyddsutredningens betänkande Skydd av arter

KSLA har yttrat sig över Artskyddsutredningens betänkande (SOU 2021:51) ”Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar”.

Biologisk mångfald, naturnyttor och ekosystemtjänster

29 okt: Den biologiska mångfalden är hotad – men hur viktig är den? Välkommen till digitalt boksamtal på KSLA om årets viktigaste bok, ”Biologisk…