Nya ledamöter i KSLA:s Skogsavdelning

Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 11 november 2021 valdes totalt 21 nya ledamöter in, varav 6 i Skogsavdelningen.


Akademiens Skogsavdelning arbetar med frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.

De 5 svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Anna-Lena Axelsson, Umeå, Magnus Berg, Enskede, Mia Crawford, Hägersten, Hans Djurberg, Luleå, och Gunnar Lindén, Storvreta. Dessutom valdes 1 internationell ledamot in: Knut Öistad, Oslo, Norge.

Anna-Lena Axelsson, född 1968, är forskare vid institutionen för skoglig resurshushållning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Anna-Lena Axelsson har disputerat i skoglig vegetationsekologi med inriktning mot skogshistoria vid SLU och hennes forskningsfokus är skogshistoria, biodiversitet och landskapsekologi. Hon ansvarar för den forskningsinfrastruktur som är kopplad till de nationella terrestra övervakningsprogrammen vid SLU där fokus ligger på digitalisering och vidareförädling samt utveckling av öppna tjänster för att göra data lättillgängligt för forskare.

Magnus Berg, född 1967, är chef för näringspolitiska avdelningen vid Skogsindustrierna. Magnus Berg har gedigna kunskaper om skogsnäringen. De omfattar såväl privata skogsägares som skogsbolagens förutsättningar inom näringen. Dessutom olika aspekter på skogsbrukets och skogsindustrins hållbarhetsarbete samt hithörande viktiga politiska frågeställningar, som klimat och biologisk mångfald inom Sverige och EU.

Mia Crawford, född 1972, är kansliråd på Utrikesdepartementet. Mia Crawford har omfattande erfarenhet av internationell skogspolitik och nordiskt samarbete och leder samordningen av Sveriges arbete med Agenda 2030 inom Regeringskansliet. På Utrikesdepartementet samordnar hon också Sveriges regionala samarbete kopplat till hållbarhet, framför allt inom Nordiska ministerrådet och Östersjöstaternas råd.

Hans Djurberg, född 1970, är hållbarhetschef vid SCA. Hans Djurberg har under 25 års tid verkat såväl praktiskt som strategiskt för att påverka skogsbruket och omvärldens syn på hur det bedrivs nationellt och internationellt. Han har etablerat ett mycket starkt nätverk inom industri, miljöorganisationer, fackföreningar och bland ursprungsbefolkningar.

Gunnar Lindén, född 1970, är naturvårdspolitisk expert vid LRF Skogsägarna. Gunnar Lindén kan både skogsbruk och naturvård. Han har arbetat praktiskt som inventerare av nyckelbiotoper och naturvärden, varit kommunekolog och naturvårdshandläggare vid ett par länsstyrelser. Han är också skogsägare och kan därigenom i praktisk verksamhet tillämpa det skogsbruk med god hänsyn till skogens många värden som han förespråkar.

Knut Øistad, född 1958, är seniorrådgivare vid Norsk institutt for bioøkonomi. Knut Øistad är mycket central i den norska, nordiska, europeiska och globala skogsdiskussionen, särskilt gällande skog och klimat där han som norsk delegationsledare/förhandlare varit med i alla viktiga internationella skogs- och klimatöverläggningar de senaste 20 åren.

Eva Pettersson, akademiens sekreterare och vd, ser fram emot ett givande samarbete med de nyinvalda ledamöterna:
– Genom att välja in dessa ledamöter har vi ökat KSLA:s kompetens inom FN:s globala hållbarhetsmål, skogsbruk för fler samhällsmål än virkesproduktion, humanistiska och samhälls-vetenskapliga aspekter på skog och skogsbruk, erfarenhet av familjeskogsbruk samt AI och IT kopplat till skogen, säger Eva Pettersson.


Förutom ovanstående invaldes på torsdagen:

Allmänna avdelningen: Bitr professor, docent Christina Allard, Luleå, generalsekreterare Cissi Billgren Askwall, Johanneshov, professor Peter Fredman, Frösön, verkställande direktör Mikael Kivijärvi, Luleå, med.dr, stabschef Catrin Molander, Habo, och senior expert Anna Richert, Skarpnäck. Dessutom professor Maureen Reed, Saskatoon Saskatchewan, Canada.

Jordbruksavdelningen: Lantbrukare Marianne Andersson, Trelleborg, lantbrukare, agr.dr Gustaf Forsberg, Örsundsbro, hållbarhetsdirektör Anna-Karin Karlsson, Umeå, agronom Stefan Ljungdahl, Örebro, och verkställande direktör Jonas Tunestål, Vollsjö. Dessutom konsul Pär-Gustaf Relander, Lahti, Finland, professor, dekanus Antti Sukura, Helsingfors, Finland, och professor Yngvild Wasteson, Hvalstad, Norge.


I och med de nya invalen har akademien 532 svenska och 179 utländska ledamöter, totalt 711 ledamöter. Av dessa är 15 hedersledamöter. De nyinvalda kommer att motta sina ledamotsbrev vid akademiens 210:e högtidssammankomst den 28 januari 2022.


Läs pressmeddelandet som pdf.

Förutsättningar och utmaningar för renskötselns framtid

4/12: Renskötsel bedrivs på stora arealer och är beroende av att det finns betesmark för renarna under alla tider av året. Samtidigt finns det…

Äta bör man annars dör man

8/12: Vad behövs i Jämtlands län för att klara 90 dagars avskärmning från omvärlden? Hur kan man bidra till försörjningen så att även de…

Kunskaper, erfarenheter, idéer och nätverk – ledamöterna viktigaste resursen

14/12: Årets sjutton nyinvalda svenska ledamöter presenterar sig vid höstens sista sammankomst. Välkomna till sammankomsten och KSLA!

Pollinatörer och pollination i jordbrukslandskapet – vad vet vi och vad kan vi göra?

13/2: Pollination av vilda insekter gynnar jordbruket. Tillgången på vilda pollinatörer är därför viktig såväl idag som i framtiden. Larmrapporter kommer om minskad tillgång…