Månadens karta – ett treårsprojekt

Kartorna publiceras som ett atlasblad i taget i ett pågående atlasverk och fästa uppmärksamhet på de areella näringarnas explicit rumsliga dimension. Kartorna kommer att spegla både moderna och historiska företeelser.


Arbetet finansieras av Moritz Fraenckels fond. Fraenckel finansierade för hundra år sedan Sveriges jordbruk vid 1900-talets början: statistiskt kartverk. Fraenckels Atlas från år 1909 är gjord på liknande sätt med korta kommentarer till varje karta.

Kartorna kommer att göras på skilda sätt. Vissa kommer vara framtagna för detta specifika syfte, digitaliserade från originalhandlingar, digitala bearbetningar från tidigare tryckta arbeten eller vara originalhandlingar i sig, såsom kartor som användes inom exempelvis Lantbruksakademien, inom lantmäteriet eller företag. Kartor som säger något om en viss nutida eller historisk process. Det kommer vara både översikter om olika företeelser och detaljkartor där man kommer närmare markanvändningen och olika företeelser.

Temana ska inte vara begränsade till jordbruk som i Fraenckels Atlas utan kan innehålla alla areella näringar och företeelser på landsbygden som är relevanta idag. Exempel på kartor som kommer skapas är: markanvändningsförändringar av skilda slag, modern användning av kartor och GIS inom de areella näringarna, olika odlingssystem sedan 1600-talet, skogsbilvägarnas utveckling, landskapsförändringar på detaljnivå, spridning av en viss gröda över landet, förändringar inom förädlingsindustrin såsom sågverk, kvarnar, mejerier över tid, rumslig fördelning av jordbruksredskap och teknik, jordreformer och fastighetsförändringar på nationell nivå, utdikningsplaner för något specifikt område m.m.

Till månadskartorna.

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.