Nominera mottagare av akademiens priser, medaljer och belöningar senast 15 april

Alla, såväl akademiledamöter som andra, kan nominera och nomineras till akademiens priser och belöningar inför utdelning den 28 januari 2025.


Akademiens A. W. Bergsten-pris
Akademiens A. W. Bergsten-pris delas ut ur Stiftelsen A.W. Bergstens donationsfond som tillkommit genom testamente 1922 av grosshandlaren Alexander Wilhelm Bergsten, till person, som genom framstående vetenskapligt arbete, framgångsrik undervisande verksamhet eller jämförbar insats på det praktiska området bidragit till att väcka håg och intresse för jordbruket eller därmed förenad näringsgren och som därigenom gjort sig förtjänt av sådan utmärkelse.
Belöningen består av ett diplom, penningsumma 60 000 kr samt en guldmedalj med A. W. Bergstens porträtt på åtsidan och Ceres (akademiens sigill, växtlighetens och den odlade jordens gudinna hos romarna) på frånsidan (diam. 30 mm).

Akademiens Georg och Greta Borgström-pris – för global livsmedelsförsörjning
Akademiens Georg och Greta Borgström-pris delas ut ur Stiftelsen Georg och Greta Borgströms donationsfond, till förtjänt person som aktivt forskar eller på annat sätt verkar i Georg Borgströms anda, d v s med verksamhet som har med världens livsmedelsförsörjning att göra och de därtill knutna ekologiska, demografiska och ekonomiska aspekterna.
Priset instiftades 1997 och delas vanligen ut vart tredje år. Det utgörs av en penningsumma 50 000 kr och diplom.

Akademiens Ulla och Birger Håstadius-pris – för växterna och klimatet
Akademiens Ulla och Birger Håstadius-pris delas ut ur stiftelsen Ulla och Birger Håstadius stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling inom växtområdet.
Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning och utveckling inom svensk växtodling. Pristagarkretsen bör inte begränsas till svenska medborgare, däremot ska svensk växtodling premieras, det vill säga att den insats som belönas ska ha haft stor betydelse för växtodlingen i Sverige. En tydlig avgränsning görs till förädling, odling, produktutveckling för svenskt jordbruk och/eller livsmedelsproduktion.
Priset utgörs av 100 000 kronor samt diplom.

De tre områden som ska prioriteras är:

  • Växtförädling av främst proteingrödor, med särskild betoning på förädling av åkerbönor.
  • Odling, vilket även kan inbegripa fältförsöksverksamhet som underlag för rådgivning på växtområdet.
  • Produktutveckling, där havre (som hästfoder eller humannutrition) och korn (främst maltkorn) är mest intressant.

Akademiens Guldmedalj – för utomordentliga gärningar inom de areella näringarna
Akademiens Guldmedalj delas ut för utomordentlig gärning inom akademiens verksamhetsfält, ur Stiftelsen A W. Bergstens donation.
Belöningen består av en guldmedalj (diam. 30 mm) med konung Karl XIII:s porträtt på åtsidan och Ceres (akademiens sigill, växtlighetens och den odlade jordens gudinna hos romarna) på frånsidan, försedd med konung Gustav VI Adolfs krona, att bäras i grönt och svart band på bröstet jämte diplom.

Akademiens Silvermedalj – till framstående förkämpe för de areella näringarna 
Akademiens Silvermedalj delas ut ur Stiftelsen A.W. Bergstens donationsfond.
Akademiens Silvermedalj delas ut till enskild person som på ett förtjänstfullt sätt väckt intresse för de areella näringarna. Personen ska vara en god representant för sektorn samt ska genom sina insatser ha lyft betydelsen av de areella näringarna både inom den egna kretsen men också i samhället i stort. De areella näringarna i detta avseende avser akademiens samtliga verksamhetsområden.
Belöningen består av ett diplom och en silvermedalj med konung Karl XIV Johans porträtt på åtsidan och Ceres (akademiens sigill, växtlighetens och den odlade jordens gudinna hos romarna) på frånsidan, försedd med konung Gustav VI Adolfs krona.

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete
Akademiens belöning för framstående doktorsarbete utdelas ur stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond.
Belöningen utdelas till person som under den närmast föregående treårsperioden framlagt framstående doktorsavhandling vid universitet eller högskola med relevans för de areella näringarna eller därtill knuten verksamhet. Det är viktigt att såväl god grundvetenskap som praktisk tillämpbarhet beaktats. Belöningen utgörs av 20 000 kronor samt ett diplom.
CV krävs inte för denna belöning.

Akademiens belöning inom pedagogik och undervisning
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning delas ut ur stiftelsen Nanna Bergmanssons, f. Wirén, minnesfond.
Belöningen delas ut till person, som under den senaste treårsperioden på ett framstående pedagogiskt sätt förmedlat kunskap inom de areella näringarna vid universitet eller högskola.
Belöningen utgörs av 20 000 kronor samt diplom.

Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation
Akademiens belöning för föredömliga insatser inom forskningskommunikation delas ut ur stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond.
Belöningen delas ut till person, som gjort framstående insatser på området forskningskommunikation inom skogs- eller jordbrukssektorn. Med forskningskommunikation avses all kommunikation baserad på vetenskapliga resultat, till andra än forskarkollegor. Vid bedömningen kan också hänsyn tas till förmågan att inhämta erfarenheter och problem i samhälle och näringsliv och förmedling av dessa till vetenskaplig verksamhet.
Belöningen utgörs av 20 000 kronor samt diplom.

Akademiens belöning för föredömliga insatser i forskningens tjänst
Akademiens belöning för föredömliga insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst delas ut ur stiftelsen Hugo och Emma Björkmans minnesfond.
Belöningen delas ut till person, som gjort framstående insatser i skogs- och jordbruksforskningens tjänst och därmed på ett förtjänstfullt sätt medverkat till kvalificerad forskning.
Belöningen utgörs av 20 000 kronor samt diplom.

Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare
Akademiens stipendium till landsbygdsutvecklare delas ut ur stiftelsen Hem i Sverige-fonden.
Stipendiet delas ut till person, som genom idérikedom och engagemang i sin praktiska verksamhet som landsbygdsrådgivare/-utvecklare på ett positivt och oegennyttigt sätt bidragit till utvecklingen av mindre landsbygdsföretag eller av nya verksamheter på landsbygden. Stipendiet är avsett att användas för studieresor inom ämnesområdet landsbygdsutveckling.
Stipendiet utgörs av 20 000 kronor samt diplom.

Till förslagsformuläret

Skriftligt motiverat förslag tillsammans med kandidatens meriter (CV) ska vara akademien tillhanda senast den 15 april 2024 till

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Att. Keiko Blesserholt
Box 6806
113 86  STOCKHOLM
eller keiko.blesserholt@ksla.se

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.