Jan Stenlid mottagare av IUFRO World Congress Host Award 2024

IUFRO World Congress Host Award delades ut vid invigningen av kongressen. Utmärkelsen prisar framstående forskare från värdländerna, i år tre stycken, som har lyft skogsvetenskaplig forskning. En av pristagarna är professor Jan Stenlid, Sveriges Lantbruksuniversitet, akademiens vice preses. (Foto: Föreningen Skogen.)


Jan Stenlid var professor i skogspatologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet mellan 1995 och 2022. Han är en av de mest inflytelserika svenska forskarna inom området skogspatologi och biologi i allmänhet, med stort internationellt genomslag. Han har lyckats kombinera grundforskning för att förstå skogspatogena svampars biologi med tillämpad forskning som har kommit till praktisk användning inom skogsbruket. Hans forskning har under nästan fyra decennier gett betydande bidrag till flera vetenskapliga områden, inklusive skogspatologi, ekologi, naturvårdsbiologi, mykologi, genetik, svampgenomik, sjukdomsresistens och skogsförvaltning. Jan Stenlid har under sin karriär publicerat ett flertal artiklar i internationella tidskrifter, byggt upp en stor framgångsrik forskargrupp och handlett många doktorander, postdoktorer och gästforskare. Priset överräcktes av IUFRO:s president John Parotta. Årets två andra prismottagare är
  • Professor Liisa Tyrväinen, som forskar om naturbaserad turism och rekreation vid Natural Resources Institute Finland sedan 2015. Professor Tyrväinen är en globalt ledande forskare och en av de mest citerade samhällsvetenskapliga forskarna inom skogsbruket samt
  • Professor Algirdas Augustaitis, chefsforskare vid Vytautas Magnus University, Litauen sedan 2007. Professor Augustaitis har studerat de integrerade effekterna av klimat, omgivande ozon, atmosfäriskt kväve och svavelavsättning efter utbrott av skogsskadegörare på skogsekosystemens hållbarhet.
Läs mer om priserna och pristagarna på denna länk.

Sommar på KSLA

KSLA:s kansli har stängt under perioden 1 juli–4 augusti.

Månadens karta 15

Juli 2024: Kolning och kolbottnar.

Hållbart brukande – skogens roll i samhället

23/9: Ungdomsutskottet bjuder in unga politiker för att kunna samtala om angelägna frågor inom skogsområdet.

KSLAT nr 2-2024

Fokus på organisationer och institutioner, men även annat.