Agenda 2030 och skogen – i internationell policyutveckling och företagande

Seminarium

Agenda 2030 och skogen –  i internationell policyutveckling och företagande

Mot bakgrund av globala utmaningar som befolkningsökning, ökad konsumtion till följd av ökad välfärd, urbanisering och klimatförändringar kommer hållbarhetsfrågorna allt mer i fokus. FN:s 17 hållbarhetsmål, Agenda 2030, breddar hållbarhetsbegreppet och preciserar 169 delmål. Alla länder uppmanas att integrera hållbarhetsmålen i sin globala politik och i den egna utvecklingen.

En av utgångspunkterna i det nationella skogsprogrammet är att skogen och dess värdekedja ska bidra till globalt hållbar utveckling och genomförande av Agenda 2030.

En viktig samarbetspartner när det gäller internationella skogsfrågor och Agenda 2030 är FAO. FAO presenterar vartannat år sin flaggskeppsrapport om skogen, The State of the World’s Forests. 2018 års rapport heter Forest pathways to sustainable development och den analyserar och följer upp hur skogen bidrar till 10 av de 17 globala hållbarhetsmålen. I rapporten uppmanas medlemsländerna dels att utveckla sina policies för global utveckling med inriktning mot skogliga frågor, dels att inom respektive land utveckla kopplingen mellan skogen och dess värdekedjor och hållbar utveckling.

Skogsstyrelsen har ett regeringsuppdrag att aktivt bistå Regeringskansliet i proaktivt och strategiskt påverkansarbete för integrering av den internationella dimensionen, i enlighet med det nationella skogsprogrammets inriktning. Målet är att Sverige ska få en tydligare röst i skogsvärlden och med det stärka den svenska skogssektorns globala konkurrenskraft.

Vid seminariet diskuterar vi hur Sverige kan bidra globalt genom sin internationella politik och hur svenska företag i skogen och dess värdekedjor kan bidra till respektive dra nytta av Agenda 2030 för sin utveckling.

Seminariet arrangeras av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Internationella utskott.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 

Deltagaravgift 300 kr, ledamöter 150 kr och studenter ingen avgift.