Begränsa klimatförändringen, reflektioner över IPCC:s delrapport

Rundabordsmöte

Detta rundabordssamtal, för särskilt inbjudna, kommer att diskutera IPCC:s arbete kring delrapporten ”Att begränsa klimatförändringen”, både avseende upplägg och innehåll. Deltagarna kommer också att reflektera över akademiens arbetssätt kring granskningen och generellt kring KSLA:s klimatarbete.

 


Begränsa klimatförändringen, reflektioner över IPCC:s delrapport Mer information
Mer information

Markku Rummukainen, som bland annat är klimatrådgivare vid IPCC:s nationella kontaktpunkt vid SMHI,  inleder diskussionen med att berätta om FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC och dess arbetssätt. Därefter reflekterar några av medlemmar i remissgruppen kring delrapporten. Lena Söderberg, ordförande i remissgruppen och i KSLA:s klimatgrupp, är moderator för samtalet.

KSLA:s kommentarer till IPCC:s Sixth Assessment Report.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…