Biologisk mångfald och samhällsutveckling – nya vägar framåt?

Konferens

Biologisk mångfald och samhällsutveckling – nya vägar framåt? Mer information
Mer information

Biologisk mångfald och samhällsutveckling – nya vägar framåt?

Vår tids stora globala miljöproblem kräver praktisk och tvärvetenskaplig kunskap för att kunna hanteras. Under våren 2018 presenterade IPBES (The Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) – den internationella plattformen för biologisk mångfald fem stora rapporter om läget för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänsterna i världen, och om nya vägar framåt för samhällsutvecklingen.

Vad betyder IPBES-rapporten för Europa, för det fortsatta arbetet med biologisk mångfald i Sverige? Detta tas upp i Mångfaldskonferensen 2018 som äger rum den 17 oktober, i ett samarrangemang mellan Centrum för biologisk mångfald, Naturvårdsverket, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Naturhistoriska Riksmuseet.

Den biologiska mångfalden är grunden för människans existens, våra ekonomier och vår fysiska och mentala hälsa. Hoten mot biologisk mångfald är, tillsammans med klimatförändringarna de stora globala utmaningarna i vår tid. Biologisk mångfald uppfattas ibland som skydd av hotade arter. Men det är så mycket mer; det är mångfald i ekosystem och landskap i skyddade områden såväl som i vardagslandskap. För att hantera hoten måste alla sektorer i samhället bidra och hitta vägar, som i hela landskapet leder till bibehållen biodiversitet. Jordbruk och skogsbruk, som med sin stora areellt täckande verksamhet har ett stort ansvar för att skydd och brukande sker på ett sådant sätt så att de ger bibehållen biodiversitet.

IPBES samlar, sammanställer och presenterar den rådande kunskapen om biologisk mångfald och de nyttor vi får från naturen. Det handlar om såväl tillståndet som vad som driver på förändringar och vad som kan göras för att gynna en positiv utveckling. Under våren 2018 presenterade IPBES ett antal rapporter. Redogörelserna ska ligga till grund för politiker och andra makthavare när de fattar beslut. De lägger alltså fram förslag till vägar framåt.

I Sverige har vi ett antal miljömål som utgångspunkt för miljöarbetet i stort. Miljökvalitetsmålet om Ett rikt växt- och djurliv är inte uppnått, och kommer inte kunna nås med befintliga styrmedel och åtgärder: arter och naturtyper riskerar att försvinna och ekosystem utarmas, vilket leder till allvarliga samhälleliga konsekvenser. Men kan de nya internationella utvärderingarna av kunskapen tillstånd, drivkrafter och möjligheter till hållbara vägar framåt ge oss nya insikter för det svenska arbetet? Detta kommer att diskuteras på konferensen.

Konferensen med temat Biologisk mångfald och samhällsutveckling – nya vägar framåt? tar sin utgångspunkt i resultaten från dessa rapporter, samt en ny IPBES-liknande studie om livsmiljöer i nordiska kustområden. På konferensen kommer vi att informera om resultaten från dessa omfattande utvärderingar, och diskutera om och hur dessa resultat kan bidra till det svenska arbetet med biologisk mångfald.

Konferensen riktar sig till dig som är intresserad av och arbetar med samhällsutveckling och miljö- och naturvård, och som vill vara med och utveckla och diskutera lösningar för att bättre nå våra miljömål.

Information uppdateras kontinuerligt på www.slu.se/mk18

Till Stockholms universitet, Naturvetenskapliga fakulteten – inbjudan →

Seminariedokumentation


Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det vilda i svensk livsmedelsstrategi diskuteras bland annat vid årets Viltmatdag där också vinnaren av utmärkelsen ”Årets Viltmatkrog” presenteras.

Årets viltmatdag

19/8: Vad kan lite vilt göra på tallriken och var är det…

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin för en mer robust livsmedelsförsörjning? Frågan diskuteras vid Jordbruksavdelningens höstöverläggning.

En svensk växtnäringsstrategi som en del av den nationella livsmedelsstrategin

13/10: Är det dags för en svensk växtnäringsstrategi som en del av…

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och mindre miljö- och klimatpåverkan. Välkomna till seminariet ”S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden”.

S.O.S. Sustain Our Soils! Om ett hållbart jordbruk för jorden, och Jorden

27/9: Mer mat och mångfald från mindre mark, med mindre insatser och…

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications to ensure increased food security in low-income countries and is arranged by the 2022 Prize Laureate, professor Rodomiro Ortiz.

Plant Breeding – The key to food security and improved foods

26 Oct: This Bertebos Seminar has its focus on plant breeding applications…