Det undflyende kolet – att mäta kolinlagring i mark

Webinar

EU har som mål att utsläppen av klimatgaser ska nå netto noll år 2050. Den svenska klimatlagen är ambitiösare och har satt 2045 som det år då våra territoriella utsläpp inte längre ska bidra till växthuseffekten. Förutom en faktisk minskning av utsläpp ingår också en ökad inlagring av kol i exempelvis skog men också åkermark. I EU:s strategi Farm to Fork ingår Carbon Farming som en modell och med den nya gemensamma jordbrukspolitiken ökar också ambitionen att ersätta lantbrukare för inlagring av kol i åkermark.


Det undflyende kolet – att mäta kolinlagring i mark Mer information
Mer information

Men markens innehåll av kol är ett trögrörligt system och möjligheten att mäta och därmed ersätta lantbrukare för denna ekosystemtjänst kompliceras av att förändringar-na på kort sikt är mindre än osäkerheten i de mätmetoder som idag står till buds. Vilka andra metoder finns det? Kan tätare provtagning, fjärranalys och utveckling av nya metoder öka precisionen? Eller får vi nöja oss med att ersätta lantbrukare för åtgärder som vetenskapligt och i praktik visat sig generellt öka halten kol i mark?

Detta och ett antal frågor kring möjligheter och begränsningar i att fånga det flyktiga kolet på dess färd kommer vi att ta upp och försöka, om inte finna svar på, så åtminstone väga mot varandra vid webbinariet. Till vår hjälp har vi forskare, myndighetspersoner, rådgivare och praktiker med goda insikter i de olika aspekterna kring markkol och klimatnytta.


En global räddningsplan för biologisk mångfald

4/4: Torbjörn Ebenhard, en av EU:s förhandlare vid COP 15-mötet i Kanada, berättar om resultatet av förhandlingarna och arbetet framåt i KSLA:s nästa digitala lunchföredrag.

En global räddningsplan för biologisk mångfald

4/4: Torbjörn Ebenhard, en av EU:s förhandlare vid COP 15-mötet i Kanada,…

År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet?

20/4: Temat för seminariet är hållbarhet genom samarbete. Teknikens möjligheter och hur vi anpassar skogsnäringen till nya förutsättningar kommer att diskuteras.

År 2033 – är skogsnäringen lösningen eller problemet?

20/4: Temat för seminariet är hållbarhet genom samarbete. Teknikens möjligheter och hur…

Geopolitics and Energy – Opportunities and challenges for the green industries

25/4: In order to understand the world of today, it is important to have a geopolitical perspective. Welcome to a seminar on contemporary global politics!

Geopolitics and Energy – Opportunities and challenges for the green industries

25/4: In order to understand the world of today, it is important…

Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer?

19/4: Biologisk mångfald är grundläggande för upprätthållande av ekosystemtjänster och en förutsättning för vår välfärd. KSLA arrangerar därför ett hybridseminarium för att bidra till ökad kunskap inom området.

Mätning av skogens biologiska mångfald – varför, hur och vad händer?

19/4: Biologisk mångfald är grundläggande för upprätthållande av ekosystemtjänster och en förutsättning…