Det undflyende kolet – att mäta kolinlagring i mark

Webinar

EU har som mål att utsläppen av klimatgaser ska nå netto noll år 2050. Den svenska klimatlagen är ambitiösare och har satt 2045 som det år då våra territoriella utsläpp inte längre ska bidra till växthuseffekten. Förutom en faktisk minskning av utsläpp ingår också en ökad inlagring av kol i exempelvis skog men också åkermark. I EU:s strategi Farm to Fork ingår Carbon Farming som en modell och med den nya gemensamma jordbrukspolitiken ökar också ambitionen att ersätta lantbrukare för inlagring av kol i åkermark.


Det undflyende kolet – att mäta kolinlagring i mark Mer information
Mer information

Men markens innehåll av kol är ett trögrörligt system och möjligheten att mäta och därmed ersätta lantbrukare för denna ekosystemtjänst kompliceras av att förändringarna på kort sikt är mindre än osäkerheten i de mätmetoder som idag står till buds. Vilka andra metoder finns det? Kan tätare provtagning, fjärranalys och utveckling av nya metoder öka precisionen? Eller får vi nöja oss med att ersätta lantbrukare för åtgärder som vetenskapligt och i praktik visat sig generellt öka halten kol i mark?

Detta och ett antal frågor kring möjligheter och begränsningar i att fånga det flyktiga kolet på dess färd kommer vi att ta upp och försöka, om inte finna svar på, så åtminstone väga mot varandra vid webbinariet. Till vår hjälp har vi forskare, myndighetspersoner, rådgivare och praktiker med goda insikter i de olika aspekterna kring markkol och klimatnytta.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…