Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen

Workshop

KSLA:s Skogsskadekommitté arbetar med att medvetandegöra betydelsen av skogsskador, höja kompetensen samt belysa skogsskadornas koppling till klimatförändringen. För att bättre förstå de ekonomiska konsekvenserna av skador på skogen behövs beräkningsmodeller för skogsskador.


Ekonomiska konsekvenser av skador på skogen Mer information
Mer information

Syftet med denna workshop är att sondera behov av komplettande indata och förbättrade algoritmer för bättre beräkningar av ekonomiska konsekvenser av skogsskador. Efter inledande presentationer för att introducera data och modeller som används för skadeberäkningar idag hålls en workshop med fokus på några betydande skadegörare i plantskog (snytbagge, snöskytte), ungskog (törskate/vilt) och äldre skog (granbarkborre, rotröta). En del handlar om att lära från hur ekonomiska konsekvenser av viltskador beräknas men fokus ligger på konsekvenser av andra skadegörare.

KSLA är mycket glad över att akademiens beskyddare H.M. Konung Carl XVI Gustaf deltar i workshopens första del och även inleder mötet.

Video