Hindrar EU:s taxonomi hållbara svenska investeringar?

Webinar

Taxonomin är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara med syfte att säkerställa gemensamma riktlinjer för finanssektorn gällande vilka investeringar som ska få kallas gröna.


Hindrar EU:s taxonomi hållbara svenska investeringar? Mer information
Mer information

Sveriges tillgångar till naturresurser ser annorlunda ut i jämförelse med de flesta andra medlemsländers. Vi har unika möjligheter att framställa fossilfria alternativ inom t ex energi- och transportsektorn genom att använda resurser från skogen på ett klokt och hållbart sätt. Som taxonomin är formulerad så faller investeringar inom t ex skogsnäringen och viss förnybar energi utanför taxonomin och klassas som icke hållbara. Om så blir fallet så minskar Sveriges möjligheter drastiskt att klara de krav på hållbarhet som unionen ställer på oss.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien tillsammans med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien bjuder in till ett webbinarium för att belysa taxonomin och de anpassningar som behövs för att den ska kunna användas som grund för de investeringar som kan bidra till att vi i Sverige uppnår våra högt ställda klimat- och miljömål.

Medverkar gör bland andra:
Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna; Pål Börjesson, professor Miljö- och energisystem, Lunds universitet samt ledamot av KSLA; Christian Danielsson, EU-kommissionens ambassadör i Stockholm; Lena Ek, Styrelseordförande Södra Skogsägarna samt ordförande i IVAs avdelning Skogsnäringens teknik och ledamot av KSLA; Mattias Goldmann, hållbarhetschef SWECO; John Hassler, professor Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet samt ledamot i IVAs avdelning Ekonomi; Martin Kihlberg, Chefsjurist och hållbarhetschef, Landshypotek Bank; Madelene Sundkvist, Policy Advisor European Affairs, Vattenfall AB; Tuula Teeri, vd IVA. Jan Westberg, IVA, är moderator.


 

KSLA:s yttrande över EU:s Draft Act


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…