Hur påverkas skogens kolförråd och kolflöden av skogsbruk?

Seminarium/webbinarium

Vad säger forskningen om de boreala skogarnas förmåga att ta upp och avge koldioxid, och hur påverkas detta av hur skogarna brukas? Seminariet arrangeras under Skogsveckan i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).


Hur påverkas skogens kolförråd och kolflöden av skogsbruk? Mer information
Mer information

Skogar har en viktig roll att spela i klimat-och hållbarhetsfrågor. Kolflöden till och från träd och mark har direkt påverkan på mängden växthusgaser i atmosfären. Skogens produkter lagrar också kol och kan ersätta fossilbaserade produkter. I ett bredare hållbarhetsperspektiv har skogar även stor betydelse för biologisk mångfald.

I detta seminarium fokuserar vi på kolförråd och kolflöden till/från träd och mark. Vi gör detta för att gradvis angripa den stora komplexiteten i den bredare frågeställningen.

Moderator: Carina Håkansson.

Nyckelfrågor

  1. Är det bra att bruka skogen ur ett kolflödes-/kolförrådsperspektiv?
  2. Vad är bästa sättet att bruka skogen ur ett kolflödes-/kolförrådsperspektiv?
  3. Hur maximerar man kolförrådet/kolupptaget?
  4. Hur påverkas svaren av systemavgränsningar, t.ex.
    – Temporala?
    – Geografiska (trakt- eller landskapsnivå)?
    – Träd, mark, eller båda?

Medverkande (fylls på löpande)

Peter Högberg, professor i skoglig marklära, SLU
Torbjörn Skytt, adjunkt, institutionen för Ekoteknik och hållbart byggande, Mittuniversitetet
Monika Strömgren, forskare vid Institutionen för mark och miljö; Skogsmarkens biogeokemi, SLU
Annika Nordin, professor, institutionen för Skoglig genetik och Växtfysiologi, SLU
Tomas Lundmark, professor, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU


Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred och djup kompetens inom olika discipliner.

Myndigheternas mottagarkapacitet för ny kunskap och samverkan mellan forskning och myndighet

14/9: Myndigheternas uppdrag att omsätta politiken i verksamhet och genomförande förutsätter bred…

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute, will present the broad picture of the Institute’s visions – in the hope of stimulating Swedish research activities on the perennial vision.

The prospects of a perennial future of agriculture

3/6: In this lunch talk, Rachel Stroer, president of The Land Institute,…

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion av Ukraina påverkar livsmedelsförsörjningen. KSLA diskuterar vid ett expertseminarium följdverkningarna på livsmedelsförsörjningen på grund av kriget i Ukraina.

Vilka följder för livsmedelsförsörjningen får kriget i Ukraina?

2/6: Torkan 2018, pandemin 2020 och livsmedelskrisen i spåren av Rysslands invasion…

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for about 15 % of greenhouse gases and ruminants are a significant contributor.

Methane from ruminants – mitigation options

15/6: For invited guests. Methane contributes to global warming. Agriculture accounts for…