Hur ska vi handla?

Webinar

Kan och bör internationell handel bli ett verktyg i arbetet mot AMR/antibiotikaresistens? AMR (antimikrobiell resistens) och antibiotikaresistens är av Världshälsoorganisationen (WHO) klassat som ett av de tio största hoten mot människors hälsa. Sverige har visat att det går att minska användningen av antibiotika radikalt, men problemet är globalt. Svenska aktörer inom alla samhällssektorer – politik, myndigheter, akademi, näringsliv och ideella organisationer – är aktiva i arbetet internationellt och här hemma.

 

 


Hur ska vi handla? Mer information
Mer information

I de globala relationerna är handelspolitik och handelsavtal mycket viktiga. År 2022 träder en ny EU-förordning rörande veterinära läkemedel i kraft. Ett motiv för lagstiftningen är behovet av regler som motverkar uppkomsten av antimikrobiell resistens. Men förordningen väcker motstånd på grund av att den innehåller krav på hur även importerade livsmedel av animaliskt ursprung produceras.

I Antibiotikaplattformen från gård till gaffel samverkar KSLA och Axfoundation för att öka takten i arbetet mot AMR (antimikrobiell resistens) och antibiotikaresistens med fokus på livsmedelssystemen. En viktig del i verksamheten är kunskaps- och nätverksseminarier.  Nu har turen kommit till de viktiga och aktuella frågorna kring internationell handel. Sverige är ett frihandelsvänligt land, men kan vi förena den inställningen med det starka behovet av ytterligare minskningar av antibiotikaanvändning globalt?

Seminariet kommer dels att belysa Sveriges arbete med EU:s handelsavtal, och hållbarhetsfrågor kopplade till dem, generellt och dels med fokus på AMR/antibiotikaresistens. Frågan ställs om EU:s förordning för veterinära läkemedel som träder i kraft 2022 kommer att leda till konflikt. Exempel ges på hur ett importerande företag hanterar antibiotikafrågor i praktiken.