Hur ska vi handla?

Webinar

Kan och bör internationell handel bli ett verktyg i arbetet mot AMR/antibiotikaresistens? AMR (antimikrobiell resistens) och antibiotikaresistens är av Världshälsoorganisationen (WHO) klassat som ett av de tio största hoten mot människors hälsa. Sverige har visat att det går att minska användningen av antibiotika radikalt, men problemet är globalt. Svenska aktörer inom alla samhällssektorer – politik, myndigheter, akademi, näringsliv och ideella organisationer – är aktiva i arbetet internationellt och här hemma.

 

 


I de globala relationerna är handelspolitik och handelsavtal mycket viktiga. År 2022 träder en ny EU-förordning rörande veterinära läkemedel i kraft. Ett motiv för lagstiftningen är behovet av regler som motverkar uppkomsten av antimikrobiell resistens. Men förordningen väcker motstånd på grund av att den innehåller krav på hur även importerade livsmedel av animaliskt ursprung produceras.

I Antibiotikaplattformen från gård till gaffel samverkar KSLA och Axfoundation för att öka takten i arbetet mot AMR (antimikrobiell resistens) och antibiotikaresistens med fokus på livsmedelssystemen. En viktig del i verksamheten är kunskaps- och nätverksseminarier.  Nu har turen kommit till de viktiga och aktuella frågorna kring internationell handel. Sverige är ett frihandelsvänligt land, men kan vi förena den inställningen med det starka behovet av ytterligare minskningar av antibiotikaanvändning globalt?

Seminariet kommer dels att belysa Sveriges arbete med EU:s handelsavtal, och hållbarhetsfrågor kopplade till dem, generellt och dels med fokus på AMR/antibiotikaresistens. Frågan ställs om EU:s förordning för veterinära läkemedel som träder i kraft 2022 kommer att leda till konflikt. Exempel ges på hur ett importerande företag hanterar antibiotikafrågor i praktiken.


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…