Integrerad eller segregerad naturvård

Seminarium

– hur tar vi bäst tillvara landskapens multipla värden?


Filminspelning:
Förmiddag

Eftermiddag

Under det senaste decenniet har det uppstått en intensiv debatt kring huruvida biologisk mångfald bäst bevaras genom att integreras med jord- och skogsbruk, eller om det är mer kostnadseffektivt med reservat som är separerade från produktionslandskapen. Samma debatt har uppstått när det gäller urban naturvård – ska vi satsa på stora parker eller integrera det gröna överallt i staden? Olika forskare i Sverige, Europa och världen har diskuterat frågan under benämningen ”land-sharing vs. land-sparing”.

Syftet med detta seminarium är att belysa hur integrerad och segregerad naturvård skulle fungera i ett svenskt perspektiv, samt vilka effekter de olika strategierna har på bevarande av sällsynta arter, produktion av ekosystemtjänster och kostnadseffektiviteten hos naturvården. Vi avser att illustrera hur dessa strategier konkret kan se ut i jordbrukslandskap, skogslandskap och urbana områden och i vilken mån en klokt vald strategi kan minska eventuella konflikter mellan produktion och naturvård. Frågan om vilka policyinstrument som kan behövas kommer att diskuteras, liksom frågan om det räcker att bevara arter i reservat i en värld präglad av klimatförändringar där många arters utbredningsområden förändras.

Seminariet kommer att samla forskare med kunskap inom området, bland annat från det strategiska forskningsområdet Biodiversity and Ecosystem Services in a Changing Climate (BECC) vid Lunds och Göteborgs universitet, men även från andra lärosäten. Vi kommer också att bjuda in representanter för myndigheter, ideell naturvård och de gröna näringarna. Seminariet kommer att vara ett viktigt bidrag till den fortsatta diskussionen om hur man förenar element av integrerad och segregerad naturvård för att såväl klara målet att bevara svenska arter i livskraftiga populationer som att långsiktigt säkerställa ekosystemtjänster associerade med biologisk mångfald och produktion i jord- och skogsbruk.

Avgift: 300 kr inkl. moms. Akademiledamöter 150 kr, studenter gratis.

För mer information och program, se ovanstående PDF-inbjudan.

 

 


Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd av ett klimat i förändring och prismässigt alltmer volatila jordbruksråvarumarknader. Rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Försäkringslösningar för grödskador

25/3: Det svenska jordbruket möter ett ökande antal komplexa risker till följd…

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid sjön Bjälken i Östra Vingåkers socken, 3 km utanför Katrineholm.

Vårexkursion till Barksätter

16/5: Vårens sista sammankomst går i år till akademiens donationsgård Barksätter, vid…

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd – långsiktigt och livsviktigt

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…