Naturlighet och skogsbruk

Akademisammankomst

Vad som är naturligt eller ”closer-to-nature” har återigen hamnat i fokus för diskussionen om nyttjande av skogen, inte minst i olika skogsrelaterade EU-processer. Frågan är inte ny, den har tvärtom djupa rötter i historien och har behandlats vid många sammankomster i akademien. Under denna överläggning behandlar vi frågan om naturlighet och skogsbruk utifrån europeiskt, historiskt och borealt perspektiv.

För akademiens ledamöter och särskilt inbjudna gäster.


Naturlighet och skogsbruk Mer information
Mer information

Fram till för något år sedan associerades begreppet naturlighet i skogsbrukssammanhang främst till användning av kunskap om naturens funktion i syfte att nyttja den för människans behov. Man talade om det ”ståndortsanpassade skogsbruket”.

Idag är perspektivet ofta annorlunda. Naturlighet associeras i stället till frånvaro av spår av människan i naturen. Skogsbilvägar, markberedningsfåror, diken och planterade träd i raka rader – inget av detta är förenligt med begreppet naturlighet. Var i allt detta hittar vi långsiktigheten och den hållbara utvecklingen?

Skogsavdelningen har till denna överläggning bjudit in tre forskare att reflektera över ämnet ”Naturlighet och skogsbruk” med utgångspunkt i någon eller några av punkterna ovan. Föredragen följs av en paneldiskussion med personer som i sitt arbete brottats med begreppet naturlighet. Överläggningen avslutas sedan med en allmän diskussion. Välkommen!

För ledamöter.


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädlingen

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…