Skogsnäringens möjligheter att bidra till svensk bioekonomi

Webinar

I en tid präglad av frågor kring hållbarhet, resursutnyttjande och oro för klimatförändringar spelar de biologiska naturresurserna en viktig roll. Sveriges regering har därför fått riksdagens uppdrag att ta fram en svensk nationell bioekonomistrategi. Webbinariet är tänkt att fungera som inspel till den pågående processen och tjäna som grund för fortsatt dialog inför en nationell strategi.


Skogsnäringens möjligheter att bidra till svensk bioekonomi Mer information
Mer information

En av de viktigaste biologiska naturresurserna Sverige har är dess skogar. Redan idag står svensk skog, och de produkter som kommer av den, för en betydande andel av svensk bioekonomi. Och efterfrågan på biobaserade produkter från hållbart brukade skogar ökar. Hur skogens och skogsnäringens bidrag
bäst utvecklas är därför en kritisk fråga för en svensk bioekonomistrategi.

Seminariet kommer att belysa och utforska begreppet bioekonomi, skogsnäringens möjligheter att bidra till en växande bioekonomi och förutsättningar för att skogsnäringens bidrag ska kunna realiseras.
Exempel på frågeställningar som kommer att diskuteras är:

  • Vilka är möjligheterna att hållbart producera mer råvara ur den svenska skogen?
  • Vilka lovande möjligheter finns att skapa ökat värde av den råvaran framöver – inom till exempel träbyggnation, förpackningar, drivmedel, eller nya produkter?
  • Hur ser skogsindustrin på möjligheterna att bidra och vilka förutsättningar och spelregler behöver vara på plats?
  • Vilka är erfarenheterna från andra länder som redan skapat nationella strategier för bioekonomi – vilka lärdomar kan användas i den svenska processen?

Länk till anmälan, för mer information, kontakta Anna Lindberg, IVA, 08-791 29 91. Kontaktperson på KSLA är Birgitta Naumburg.

Seminariet arrangeras av Kungl. Ingenjörsakademien, IVA, i samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA


Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram 2023–2024 sista gemensamma inspirationseftermiddag.

Om ledarskap och självledarskap

8/3: Om hållbart ledarskap med nyinvalda ledamoten Kerstin Arnemo vid KSLA:s mentorskapsprogram…

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar till att ge en högre grad av flexibilitet för att justeringar ska kunna göras i takt med att ny kunskap tas fram. Sverige har ett gott djurhälsoläge, men det utmanas. Exempel är fågelinfluensa och utbrottet av afrikansk svinpest. Välkommen till en angelägen diskussion på KSLA!

Hållbart smittskydd

10/4: EU:s nya djurhälsolag trädde i kraft i april 2021 och syftar…

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event in Northern Europe this decade. We are pleased to invite you to an open seminar at the academy focused on the Congress taking place this summer in Stockholm.

IUFRO World Congress 2024 and the Nordic Input

6/3: The IUFRO World Congress 2024 is the largest global forest event…

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse för naturen och människan ökat och intresset för svamp är idag stort i samhället. Vad betyder svampen för KSLA:s frågor och dess näringar?

Svamparnas rike – osynligt men viktigt

14/3: Under de senaste åren har kunskaperna om svampar och dess betydelse…