Skogsnäringens möjligheter att bidra till svensk bioekonomi

Webinar

I en tid präglad av frågor kring hållbarhet, resursutnyttjande och oro för klimatförändringar spelar de biologiska naturresurserna en viktig roll. Sveriges regering har därför fått riksdagens uppdrag att ta fram en svensk nationell bioekonomistrategi. Webbinariet är tänkt att fungera som inspel till den pågående processen och tjäna som grund för fortsatt dialog inför en nationell strategi.


Skogsnäringens möjligheter att bidra till svensk bioekonomi Mer information
Mer information

En av de viktigaste biologiska naturresurserna Sverige har är dess skogar. Redan idag står svensk skog, och de produkter som kommer av den, för en betydande andel av svensk bioekonomi. Och efterfrågan på biobaserade produkter från hållbart brukade skogar ökar. Hur skogens och skogsnäringens bidrag
bäst utvecklas är därför en kritisk fråga för en svensk bioekonomistrategi.

Seminariet kommer att belysa och utforska begreppet bioekonomi, skogsnäringens möjligheter att bidra till en växande bioekonomi och förutsättningar för att skogsnäringens bidrag ska kunna realiseras.
Exempel på frågeställningar som kommer att diskuteras är:

  • Vilka är möjligheterna att hållbart producera mer råvara ur den svenska skogen?
  • Vilka lovande möjligheter finns att skapa ökat värde av den råvaran framöver – inom till exempel träbyggnation, förpackningar, drivmedel, eller nya produkter?
  • Hur ser skogsindustrin på möjligheterna att bidra och vilka förutsättningar och spelregler behöver vara på plats?
  • Vilka är erfarenheterna från andra länder som redan skapat nationella strategier för bioekonomi – vilka lärdomar kan användas i den svenska processen?

Länk till anmälan, för mer information, kontakta Anna Lindberg, IVA, 08-791 29 91. Kontaktperson på KSLA är Birgitta Naumburg.

Seminariet arrangeras av Kungl. Ingenjörsakademien, IVA, i samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA


Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat är ”500 år av liv”. The Academy Commemorative Meeting is held on 28 January, 2023 in Stockholm City Hall.

Högtidssammankomsten 2023 Commemorative Meeting 2023

28/1: Akademiens högtidssammankomst hålls den 28 januari 2023 i Stockholms Stadshus. Temat…

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre års arbete. Dagens skadeläge sammanfattas och vi diskuterar hur man kan arbeta med skogsskadefrågorna framgent.

Skogsskador – idag och i morgon

6/12: KSLA:s kommitté för skador på skog gör nu bokslut efter tre…

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås? Välkommen till hybridseminarium på KSLA!

Konkurrenskraftig livsmedelskedja med uppfyllda miljömål för Östersjön

8/2 2023: Hur uppfyller vi livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig livsmedelskedja där…

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras i skogsbruk, biodiversitet, miljöpolitik och forskning är en förutsättning för att klara klimatmålen. Välkommen till Forskningsutskottets seminarium där detta diskuteras!

Medborgarengagemang i miljöarbete och de gröna näringarna – en förutsättning för att klara klimatkrisen

9/12: Att medborgare är med och samförvaltar, tar hand om och engageras…