Svensk skogsvård i gungning

Rundabordsmöte

KSLA arrangerar ett rundabordssamtal mellan myndigheter och skogsvårdsföretagare som ett första steg för att undersöka möjligheterna att underlätta för skogsvårdsföretagarna att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet, och samtidigt kunna möta berättigade krav på kontroll och nödvändig byråkrati. Samtalet arrangeras för särskilt inbjudna.


Svensk skogsvård i gungning Mer information
Mer information

Den svenska skogen är viktig för oss alla, på olika sätt, inte minst samhällsekonomiskt. Grundläggande för skogsbruket är att kunna anlägga ny skog som uppfyller krav och kriterier uppsatta av lagstiftare och intressenter. Skogsvårdslagen kräver att föryngring säkerställs efter slutavverkning. Föryngringsåtgärder som plantering och röjning är just nu i fara, bland annat på grund av brist på arbetskraft, vilket förvärrats ytterligare av 2020 års pandemisituation.

För skogsvårdsentreprenörer, som säljer planterings- och röjningstjänster, är det allt mer utmanande att kunna rekrytera och behålla personal som är kompetent och uthållig nog för de tämligen krävande arbetsuppgifterna. Företagsledare vittnar om onödigt krångel, utdragna och energikrävande processer och – i enskilda fall – bemötande med misstänksamhet, i kontakt med myndigheter.

Syftet med samtalet är att i ett första steg undersöka möjligheterna att underlätta för skogsvårdsföretagarna att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet, och samtidigt kunna möta berättigade krav på kontroll och nödvändig byråkrati.


Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och luft med hjälp av växter. Experter diskuterar aktuell forskning och praktiska tillämningar inom området, i Sverige och utomlands.

Fytoremediering – växternas möjligheter att lösa viktiga miljöproblem

8/3: Fytoremediering är ett samlingsnamn för saneringsmetoder av förorenad mark, vatten och…

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur utbildar akademin forskare och har vi en forskarutbildning som svarar upp mot behoven? Diskussion under ledning av KSLA:s Forskningsutskott.

Forskare – var i samhället behövs de och möter vi behoven?

14/3: Med forskarkompetens ökar vi möjligheterna att lösa de globala utmaningarna. Men hur…

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot AMR och antibiotikaresistens?

Vem tar risken?

14/3: Kan finansmarknadens aktörer bidra till att höja takten i arbetet mot…

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Endast för ledamöter och särskilt inbjudna.

Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

10/2: Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi…