Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring?

Akademisammankomst

EU:s nya skogsstrategi är en del av EU:s Green Deal, den gröna given som ska göra EU klimatneutralt till 2050. Den är förankrad i EU:s tidigare antagna strategi för biologisk mångfald 2030.

Endast för ledamöter och inbjudna gäster.


Vad kan EU:s skogsstrategi innebära för svensk skogsnäring? Mer information
Mer information

Skogsstrategin handlar bland annat om mer långlivade träprodukter, ”naturnära” skogsbruk, plantering av ytterligare tre miljarder träd, gemensam skogsövervakning, digitala innovationer och skogsbaserad bioekonomi.

Denna överläggning syftar till att ge ökad insikt i EU:s skogsstrategi och vad den kan innebära för svensk skogsnäring. Representanter från EU-kommissionen, Regeringskansliet, EU-parlamentet och Sveriges Lantbruksuniversitet bidrar med sina perspektiv. Ett antal nyckelpersoner belyser därefter tänkbara effekter för Sveriges skogsnäring. Sammankomsten avslutas med gemensam frågestund och diskussion.

 

För ledamöter.


Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk analys av konsekvenser av att avstå från genredigering med två exempel i potatis. Rapporten presenteras och analyseras vid seminariet

Vinst eller förlust? En ekonomisk analys av avreglering av nya genomiska tekniker i växtförädling

16/10: Växtnoden har gett AgriFood Centre vid Lunds universitet i uppdrag att…

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett samarbete mellan KSLA, SLU Partnerskap Alnarp och Jordbrukstekniska föreningen.

Odlingssystemutveckling i praktiken

31/10: Odlingssystemutveckling i praktiken – erfarenheter från lantbrukare, rådgivare och forskare. Ett…

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och hur skogen ska brukas för att minska klimatförändringarna. En projektgrupp inom KSLA har utarbetat en lista med 39 mer eller mindre realistiska förslag hur det praktiska skogsbruket kan förändras. Detta diskuteras vid Skogsavdelningens överläggning.

Vägval i skogen

12/10: Kritiken mot svenskt skogsbruk har främst handlat om biologisk mångfald och…

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av EU:s Gröna given diskuteras vid detta rundabordssamtal för särskilt inbjudna.

Den svenska skogen – hur påverkas den av initiativ på europanivå?

5/10: Konsekvenser som kan uppstå i ett samhällsekonomiskt perspektiv med anledning av…