Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900

Boksamtal

Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 Mer information
Mer information

Två böcker om den historiska markanvändningen i Sverige

Det har länge funnits ett behov av att i ett sammanhang kunna redovisa markanvändningen och dess förändringar i Sverige under 1900-talet – till nytta och glädje för såväl beslutfattare och handläggare i deras arbete, som för forskare och studenter inom olika discipliner. Böckerna visar bland annat den centrala roll som miljöfrågan kommit att få under 1900-talet men också betydelsen av den agrara utbildningens utveckling och forskningens ökande roll.

Atlasen Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – en kartografisk beskrivning, ges ut i samarbete med Sveriges Nationalatlas och med Norstedts förlag. Atlasen visar på ett överskådligt sätt hur produktion, arbete och miljö har förändrats under det senaste århundradet. Rikedomen på kartor, diagram och fotografier gör att det är enkelt att studera markanvändningen och dess förändring under 1900-talet. Man kan också följa regionala förändringar och skillnader i hur marken används liksom befolkningsutvecklingen i olika delar av landet. Atlasen förmedlar en visuell bild av Sveriges moderna historia och i äldre kartor och på fotografier och målningar träder ett landskap fram vars konturer gällde för mindre än en generation sedan.

Antologin Jordbruk och skogsbruk i Sverige sedan år 1900 – studier av de areella näringarnas geografi och historia publiceras i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens historiska bokserie SOLMED. Med sina närmare 30 uppsatser ger antologin en fördjupad kunskap om näringarnas utveckling. En rad ledande forskare belyser och analyserar frågor som har varit och fortfarande är betydande för de agrara näringarna och deras markanvändning. Det ger en detaljerad bild utvecklingen och gör att läsaren kan följa en rad förändringsprocesser under århundradet. Boken ger en inblick i hur Sverige förvandlades från ett bondesamhälle där merparten av befolkningen på något sätt deltog i den agrara produktionen, till det moderna land vi lever i idag. Förändringarna har varit genomgripande och ofta snabba. Ett exempel är hästen vars antal i början av 70-talet endast var en bråkdel av mängden djur 1945. Hästen har dock kommit tillbaka men då som fritidsnöje.

Atlasen och antologin på engelska!

Den engelska upplagan av antologin och atlasen ger omvärlden möjlighet att studera den svenska markanvändningens förändring under 1900-talet. Detta för att både se vilka särdrag och vilka allmänna drag som kan anses prägla den svenska utvecklingen och som i många fall har skapat dagens svenska jordbruks- och skogsanvändning men också för att de ska kunna jämföra detta med utvecklingen i det egna landet. Sådana kunskaper är viktiga både för inter-nationella forskare men inte minst för politiker och andra beslutsfattare inom EU-sfären och utanför denna.

Förutom att antologin och atlasen innehåller intressanta historiska studier så är det ett spännande dokument över Sveriges modernisering och kan som sådant användas för att förstå förutsättningarna för dagens och morgondagens jord- och skogsbruk. (Ur företalet av Eskil Erlandsson, landsbygdsminister).

Anmälan senast 20 maj: www.kslab.ksla.se eller 08-54 54 77 20.

Inslag i Sveriges Radio P1 Vetenskapsradion Historia den 26 maj, från 20 min 5 sek in i programmet: http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/3110925.mp3

Program

Kl. 18.00–20.15
Moderator: Janken Myrdal, professor i agrarhistoria, SLU

Välkomsthälsning och inledning
Åke Barklund, Akademiens sekreterare och VD

Om projektets utveckling, målsättning m m
Ulf Jansson, FD i kulturgeografi vid Stockholms universitet och temaredaktör för atlasen och redaktör för antologin, och Leif Wastenson, professor emeritus, Stockholms universitet samt chefsredaktör för Sveriges nationalatlas

Om antologin
Hans Antonson, FD i kulturgeografi och forskare vid VTI och redaktör för antologin

Att göra en atlas
Ulf Jansson

Det kartografiska arbetet med atlasen
Pär Aspenberg, redaktör, Norstedts

Reflexioner över antologin och atlasen
Iréne Flygare, docent i agrarhistoria och forskningschef vid Upplandsmuseet samt författare både i antologin och i atlasen, vidare en av författarna till femte delen av ”Det svenska jordbrukets historia”, som omfattar perioden 1945–2000

Ett sekels agrar markanvändning – kontinuitet och förändring
Janken Myrdal, professor i agrarhistoria vid Sveriges Lantbruksuniversitet och huvudredaktör för och författare av ett av banden i ”Det svenska jordbrukets historia”

Panelsamtal och möjlighet för auditoriet att ställa frågor

Kl. 20.15
Mingel i Oscars Källare

Köp av böckerna

Atlasen: bokhandeln, www.adlibris.com, www.bokus.com, www.kartbutiken.se
Antologin: www.adlibris.com och www.bokus.com
Företag och organisationer som önskar köpa mindre upplagor för eget bruk, kontakta chefsbibliotekarie Lars Ljunggren, 0708-24 97 16.