Rundabordssamtal om äganderätt

Rundabordsmöte

Rundabordssamtal om äganderätt Mer information
Mer information

Endast för särskilt inbjudna.

Rundabordsseminarium om äganderätt

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) har nyligen, på initiativ från ett antal av KSLA:s ledamöter, bildat en äganderättsgrupp. Bakgrunden är att kunskapen om och respekten för jord- och skogsbrukares ägande- och brukanderätt de senaste åren minskat. Syftet med gruppens verksamhet är Ökad kunskap om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta.

Gruppen kommer bland annat att under 2018 ta fram en syntes av nuläget och arrangera ett externt seminarium för politiker och andra beslutsfattare. Som en inledning till och stöd för gruppens arbete är ett antal nyckelpersoner inbjudna till ett rundabordssamtal med syftet att ta fram ett underlag för vilka problemställningar och ämnesområden som bör vara med i syntesrapporten och det kommande seminariet.

Äganderättsgruppen utgörs av följande personer:

  • Marianne Eriksson, skogsavdelningen, sammankallande
  • Jonas Jacobsson, skogsavdelningen, sekreterare
  • Anne-Li Fiskesjö, allmänna avdelningen
  • Gunnar Palme, jordbruksavdelningen
  • Jan Sandström, skogsavdelningen
  • Ronny Pettersson, enheten för Bibliotek, arkiv och historiska projekt
  • Karin Åhman, Stockholms Universitet
  • Birgitta Naumburg, akademijägmästare, adjungerad