Remiss Fiskeriverkets uppdrag rörande samförvaltning av fisket

KSLA har yttrat sig över Fiskeriverkets uppdrag att utveckla en lokal och regional samförvaltning av fiske (Jo2006/3424).


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Inledning

Fisket och fiskerättsägarförhållandena skiljer sig mycket åt i Sveriges vatten. Det finns få likheter mellan fisket längs västkusten och det som bedrivs i insjöar i Norrlands inland. Även längs landets kuster finns stora skillnader när det gäller fiskartsammansättning och fiskerättsägarförhållanden. Detta har gjort att även juridiken som reglerar fisket uppvisar stora skillnader i olika kustavsnitt, framförallt vad det gäller allmänhetens tillgång till fiske, den s.k. frifiskerätten. KSLA:s utgångspunkt är att en ändamålsenlig förvaltning av fiskbestånden alltid måste baseras på de grundläggande biologiska faktorerna.

För att samförvaltningsförsök skall ha den allmännytta som är målet menar vi att syftena med sådana försök måste formuleras tydligare än idag. I detta ligger att de ingående intressena måste hitta minsta gemensamma nämnare och därigenom skapa legitimitet för arbetet. Den gemensamma nämnaren skall vara fiskbestånden och syftet att skapa ett långsiktigt hållbart fiske.

Allmänna synpunkter

KSLA:s helhetsintryck av Fiskeriverkets rapport är att den är något ostrukturerad och att det är svårt att dra klara slutsatser utifrån de resultat som presenteras. Rapporten hade vunnit på en tydlig redogörelse av vilket syfte arbetet haft, med en tydlig återkoppling till vilka resurser som satsats och vilka resultat man avser att uppnå.

Ett skäl till ovanstående iakttagelser kan möjligen vara att regeringens uppdrag till Fiskeriverket inte varit entydigt. Vi vill därför poängtera vikten av att eventuella framtida uppdrag till Fiskeriverket anger tydliga mål för verksamheten och med krav på tydlig återrapportering med särskild tyngdpunkt på uppnådda mål i relation till vilka resurser som satsats.

Fiskeriverket föreslår i kap. 9 i rapporten att verket ges ett uppdrag för ett fortsatt omfattande arbete med samförvaltningsprojekt. KSLA vill i sammanhanget poängtera att det synes vara så att flera av de frågor som Fiskeriverket önskar utreda framgent är sådana som enligt uppdraget skulle ha utretts i föreliggande rapport. Det hade varit önskvärt med en tydlig förklaring till varför dessa frågeställningar inte utreddes inom ramen för uppdraget. Likaså skulle fortsatt arbete med frågan sannolikt ha underlättats av en strukturerad och kostnadssatt arbetsplan med ett tydligt syfte och tydliga mål. I rapporten skrivs endast att ”Fiskeriverket avser återkomma med en precisering av resursbehovet i samband med budgetunderlaget som skall presenteras 1 mars 2007.”  Något sådant underlag har inte nått oss inför remisskrivandet, varför det inte är möjligt att ta ställning till huruvida de möjliga vinsterna för samhället av fortsatt verksamhet skulle kunna motsvara den tänkta resursinsatsen.

En sådan analys är naturligtvis fullständigt avgörande inför eventuellt fortsatta satsningar inom arbetsområdet samförvaltning.

/…/