Remiss Översyn av analysverksamheten vid SLI

KSLA har till Jordbruksdepartementet lämnat synpunkter på Översyn av analysverksamheten vid Livsmedelsekonomiska institutet (SLI), Dnr Jo2007/2976.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Behovet av kvalificerade, oberoende, vetenskapligt baserade jordbrukspolitiska analyser är stort, såväl gällande svenska förhållanden, som dem inom EU och i världen i övrigt.

KSLA menar sammanfattningsvis att översynens slutsatser inte följer av den gjorda analysen. Ändring av verksamhetens inriktning och omfattning kan hanteras traditionellt genom resurstilldelning och regleringsbrev. Vi har dock förståelse för att effektivitetsskäl kan motivera en annan organisationsform än dagens institut vilken i så fall bör ske på ett sätt som inte stör verksamheten onödigtvis. En bibehållen lokalisering till Lund kombinerat med överföring av verksamheten till en centrumbildning vid Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet är ett alternativ vi anser bör utredas närmare.