Remiss Skyddet av Levande skogar

KSLA har lämnat synpunkter på Statskontorets rapport 2007:14, Skyddet av Levande skogar.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Statskontoret har haft uppdraget att lämna förslag som underlättar uppfyllelsen av det gällande miljökvalitetsmålet Levande skogar. Förslagen ska dels grundas på en utvärdering av befintliga naturvårdsinstrument, dels på en utredning om hur statens skogsmark kan bidra till att målet uppfylls. Även andra incitament för att stimulera skogsägarnas medverkan ska övervägas.

Statskontoret kompletterar Miljömålsrådet

Miljömålsrådet har nyligen lämnat sin rapport om utvärderingen av miljökvalitetsmålen, bl.a. Levande skogar, till regeringen. Denna översyn av miljöpolitiken ligger till grund för slutsatser om hur genomförandet av Levande skogar framskrider, men kommer också att utgöra ett underlag för den fortsatta miljöpolitiken.

KSLA anser att utvärderingen av Levande skogar i alltför hög grad kommit att handla om måldiskussioner och endast i liten utsträckning behandlat ändamålsenliga åtgärder och åtgärdsstrategier. Trots att den övergripande slutsatsen måste vara att både staten och näringen fullföljer miljöpolitiken i skogen på ett positivt sätt, finns i näringen en utbredd kritik mot genomförandeåtgärderna och bland skogsägare en reaktion på myndigheternas i vissa fall okänsliga arbetssätt. Enligt KSLA borde näringen ha involverats på ett bättre sätt i Miljömålsrådets utvärdering. Nu är det viktigt att staten utvecklar sin åtgärdsstrategi så att förtroendet för myndigheternas miljöarbete inte riskeras.

Det statliga uppdraget till Statskontoret har visat sig vara framsynt. Rapporten täcker till stor del upp den bristande åtgärdsanalysen i Miljömålsrådets rapport. KSLA anser att Statskontoret på ett förtjänstfullt sätt belyser möjliga instrument och åtgärder för att göra miljöpolitiken mer flexibel och stärka incitamenten för samarbete och samverkan om miljövärden i skogen.

Läs hela yttrandet i bifogad pdf.