Om SLO-fonden – KSLA Nytt & Noterat nr 3-2010

SLO-fonden är en av de fonder som akademien administrerar till nytta för forskning och utveckling inom de gröna näringarna. Fonden har förvaltats framgångsrikt de senaste åren och en hel del pengar har kunnat delas ut till duktiga forskare/utvecklare. Här en kort intervju med SLO-fondens ordförande Björn Sundell.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

SLO-fonden, Svenska Lantbrukarnes Olycksfallsförsäkringbolags Fond, grundades 1971. Det skedde i samband med att ett ömsesidigt försäkringsbolag, som svarade för försäkring av arbetskraft inom jord- och skogsbruket, upphörde när det statliga sjukförsäkringssystemet trädde i kraft och ersatte den typen av försäkringsskydd.

Enligt stadgarna har fonden till syfte ”att verka för jordbrukets fromma att främja ändamålsenlig mekanisering, byggnadsverksamhet och hushållning inom jordbrukets och skogsbrukets områden med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön och bibehållande av naturmiljön”.

Fondens angelägenheter handhas av en nämnd bestående av fem ledamöter; två utses av KSLA, två av LRF och en av Svensk Maskinprovning.