Remiss Betänkandet Etappmål i miljömålssystemet och rapporten Miljömålen på ny grund

KSLA har till Miljödepartementet lämnat synpunkter på Miljömålsberedningens betänkande ”Etappmål i miljömålssystemet” (SOU 2011:34) samt Naturvårdsverkets rapport ”Miljömålen på ny grund” (rapport 6420).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning

  • KSLA anser att det nya systemet ger goda förutsättningar för miljöarbetet.
  • Det är ännu för tidigt att bedöma hur ansvarsfördelningen mellan miljömålsberedningen och myndigheterna kommer att fungera, men det finns risk för oklar ansvarsfördelning.
  • KSLA konstaterar och beklagar att såväl miljömålsberedningen som myndigheterna fick alltför knappa tidsresurser för sina uppdrag.
  • KSLA anser att organisationen av miljömålsarbetet blir alltmer komplex och arbetet med miljömålen därmed svårt att förhålla sig till för aktörer utanför myndighetssfären.
  • Det finns risk för stagnation i miljömålsarbetet då tidigare delmål fasas ut ur systemet utan att nya etappmål etablerats.
  • KSLA konstaterar att inte heller det förändrade miljömålssystemet hittills inbegripit tillräcklig medverkan från aktörer utanför politik och myndigheter.