Remiss EU-kommissionen förordning om en europeisk havs- och fiskerifond

KSLA har lämnat yttrande över Europakommissionens förslag till förordning om en europeisk havs- och fiskerifond KOM (2011) 804.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA anser att den Europeiska havs- och fiskerifonden är ett viktigt verktyg för att genomföra den gemensamma fiskeripolitiken, vars mål bör vara livskraftiga fiskbestånd som grund för utveckling av lönsamma fiskerinäringar.

Sammanfattning

 • KSLA anser att det övergripande målet för den gemensamma fiskeripolitiken (GFP nedan) ska vara livskraftiga fiskbestånd som grund för utveckling av lönsamma fiskerinäringar. I yttrandet över Europaparlamentets och rådets förordningar om GFP och den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter ansåg KSLA att ambitionen var för låg, men konstaterade samtidigt att den innebär är en avsevärd höjning i förhållande till nuvarande situation. Förordningen om en europeisk havs- och fiskerifond är ett viktigt styrmedel för att uppnå målen i den gemensamma fiskeripolitiken.
 • KSLA anser att den europeiska fiskerifonden (2007–2013) hittills har snedvridit marknaden och haft skadliga effekter på lönsamhet och hållbarhet.
 • KSLA bedömer att förslaget till Europeiska havs- och fiskerifonden inte tillfullo är förenligt med kommissionens ambition att harmonisera styrmedlen med genomförandet av GFP-förordningen.
 • I förslaget finns tyvärr en risk för att innovativa vattenbrukslösningar inte kommer att vara stödberättigade.
 • Med förslaget finns också en risk för att bidrag kommer att ges till att etablera marknader för handel av undermålig/olaglig fisk (fisk som kan komma att omfattas av utkastförbud).
 • Inom ramen för Hållbar utveckling i fiskeberoende områden bör betydligt fler insatser vara stödberättigade än i det nu liggande förslaget.
 • Det kommer att krävas avsevärda arbetsinsatser för genomförande av förslagen på nationell nivå.
 • Ett framgångsrikt genomförande kommer att kräva ett tvärsektoriellt arbetssätt.
 • KSLA anser att Sverige aktivt bör verka för att inga bidrag som kan öka flottans storlek, eller på annat sätt bidra till ett fiske som inte är anpassat till fiskbestånden, accepteras i den kommande fiskerifonden. KSLA anser att subventioner kopplade till näringsutövande generellt bör minskas.
 • Medel bör satsas på restaurering och förvaltning av fiskbestånden. Livskraftiga fiskbestånd utgör förutsättningen för såväl näringsverksamhet som fungerande ekologi i havsmiljöerna.
 • För de stater som inte följer överenskommelser inom ramen för GFP bör korsvisa sanktionsmöjligheter (cross-sectoral compliance) tillämpas i högre utsträckning än tidigare.