Oönskade ämnen i slam

Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk – del III


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA höll under våren 2012 fyra workshops om tillförsel av rötslam till jordbruksmark. Bakgrunden var att KSLA i ett remissvar till Naturvårdsverkets slamutredning erbjudit sig att ta fram mer fakta i frågan genom seminarier och liknande. Vid tillfället för dessa workshops pågick en ny och utökad slamutredning med ett vidare kretsloppsperspektiv. Dessa workshops var, tillsammans med en öppen konferens 2013, avsedda att bistå med fakta och erfarenheter till Naturvårdsverkets utredning.

Oönskade ämnen i slam var temat för KSLA:s tredje workshop om slam våren 2012. Måndagen den 14 maj möttes forskare, andra experter och intressenter för att dis­kutera och lyssna till kunskapsläget för dagens tema. Förekomst i slam av tungmetal­ler, organiska miljögifter, patogena mikroorganismer och antibiotikaresistenta bakterier belystes under dagen och inte minst diskuterades vad dessa egentligen betyder om de kommer ut i jordbruksmark. Här råder mer brist än tillgång på kunskap konstaterades det.

Detta är rapporten från denna workshop.

Text: Monica Kling, frilansjournalist, Miljö & JordOrd