Slam och tekniska lösningar – nuläge och alternativ

Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk – del IV


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA höll under våren 2012 fyra workshops om tillförsel av rötslam till jordbruksmark. Bakgrunden var att KSLA i ett remissvar till Naturvårdsverkets slamutredning erbjudit sig att ta fram mer fakta i frågan genom seminarier och liknande. Vid tillfället för dessa workshops pågick en ny och utökad slamutredning med ett vidare kretsloppsperspektiv. Dessa workshops var, tillsammans med en öppen konferens 2013, avsedda att bistå med fakta och erfarenheter till Naturvårdsverkets utredning.

Den fjärde av KSLA:s workshops om slam under våren 2012 handlade om alternativ till dagens slamhantering och olika tekniska lösningar. Torsdagen den 31 maj möttes experter med erfarenhet av teknikutveckling och ett speciellt intresse för avloppsslam, samt hur vi ska hantera det i dagens och morgondagens samhälle. Fokus låg på extraktionstekniker och källsorterande system.

Detta är rapporten från denna workshop.

Text: Monica Kling, frilansjournalist, Miljö & JordOrd