Remiss Synliggöra värdet av ekosystemtjänster

KSLA har lämnat synpunkter på SOU 2013:68 "Synliggöra värdet av ekosystemtjänster" till Miljödepartementet.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Övergripande ställningstagande

KSLA anser att det är värdefullt att regeringen påbörjat insamling av kunskap om ekosystemtjänster och deras betydelse för långsiktigt hållbar utveckling, och stödjer huvuddragen i utredningens förslag till åtgärdspaket som syftar till

  • att lyfta fram ekosystemtjänsternas betydelse i olika sammanhang,
  • att utarbeta viktiga indikatorer för att mäta tillstånd och förändringar vad gäller ekosystemtjänsterna,
  • att satsa på ytterligare forskning på angelägna områden där kunskaperna alltjämt är begränsade, samt
  • att verka för förbättrad samverkan mellan myndigheter och andra offentliga organ i deras hantering av ekosystemtjänster.

Samtidigt bedömer KSLA att det behövs fördjupad utredning på flera områden. Utredningens förslag är starkt myndighetscentrerade vad avser genomförandet – det behövs fler kopplingar till näringsliv, det övriga civilsamhället och forskningen.

En stor utmaning är svårigheten att överföra allmän förståelse för ekosystemtjänsternas betydelse till konkret bedömning av vad som är ett avvägt beslut i en specifik situation. Här anser KSLA att det fordras fortsatta analyser och en bred medverkan även från samhället i stort vid sidan av berörda offentliga organ.

KSLA delar utredningens grundsyn att produktionsmetoder som är ägnade att pressa ut ständigt ökande mängder försörjande tjänster ur ekosystemen (maximera avkastningen) i vissa situationer har lett till en oroande stress på ekosystemen med fallande status för flera livsfrämjande ekosystemtjänster. Därtill upplevs utvecklingen i vissa lägen utgöra ett hot mot kulturella ekosystemtjänster eller särskilt värdefulla biotoper. Likaså noterar vi att även kommuner och offentliga institutioner ofta prioriterar kostnadsbesparing eller nya arbetstillfällen framför beaktande av de ekosystemtjänster som förloras vid exploatering. Samhället i sin helhet har ett delat ansvar för utvecklingen.

Utredningens förslag om ökade informationsinsatser för att sprida kunskap om ekosystemtjänsterna viktigt, men informationen måste få en tydlig målgruppsorientering om den skall ge en påverkan.

KSLA biträder förslaget om en särskild utredning beträffande ekologisk kompensation i vardagslandskapet och föreslår att utredningen överväger om denna princip kan tillämpas på all exploatering som tar mark i anspråk på ett irreversibelt sätt.