Remiss Rapporter om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet

KSLA har yttrat sig över Rapporter från Trafikverket och Transportstyrelsen om tyngre och längre fordon på det allmänna vägnätet (Näringsdepartementet N2014-3453-TE och N2014-3454-TE).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Akademien fokuserar i sitt svar på konsekvenser av tung trafik på det allmänna vägnätet för skogs- och jordbruket och lämnar följande sammanfattande synpunkter – hela remissvaret finns i bifogad pdf.

Sammanfattande synpunkter

  • KSLA vill uttrycka uppskattning över regeringens beslut att låta Trafikverket och Transportstyrelsen ”vidta förberedelser för att fordonståg med en bruttovikt på upp till 74 ton ska kunna trafikera delar av det allmänna vägnätet”.
  • KSLA anser att detta är en mycket angelägen utveckling, som stämmer väl med visionen om det biobaserade samhället och ambitionen att ställa om till en mer biobaserad, ”grön” ekonomi där svenskt skogs- och jordbruk är viktiga hörnstenar.
  • KSLA konstaterar att utredningarna inte fullt ut beaktar de positiva effekter, främst i form av minskade CO2-utsläpp, som ett snabbt införande av högre bruttovikter skulle innebära för miljön. Detsamma gäller effekterna på transportkostnader och konkurrens­kraft.
  • KSLA vänder sig mot att skogs- och jordbruket i utredningarna exkluderats från möjligheterna att bidra till minskad miljöpåverkan och kraftfull transporteffektivisering. Detta stämmer heller inte med slutsatserna i Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84).
  • KSLA anser att 74 tons bruttovikt snabbt bör införas på de delar av dagens BK1-vägnät, där broar inte utgör några begränsningar, och på övriga delar 64 ton.
  • KSLA konstaterar också att utredningarnas förslag inte beaktar att svenskt skogs- och jordbruk är utsatt för ökande internationell konkurrens, som både hotar en miljömässigt sund, inhemsk produktion och viktig export av framför allt skogsindustriprodukter och därmed jobben inom skogs- och jordbruksnäringarna.
  • KSLA vill påtala att utredningarnas analys av samhällsnyttan är bristfällig och delvis bygger på felaktigt underlag samt att värdet av minskat fordonsbehov till följd av högre bruttovikt inte beaktats.
  • KSLA rekommenderar en obyråkratisk form av kontrollsystem enligt alternativ 1, ”Egenkontroll med inrapportering av statistik”.
  • KSLA vill betona vikten av att FoU rörande fordon som är längre än 25,25 m och tyngre än 74 ton intensifieras.

Med beaktande av dessa synpunkter skulle utvecklingen leda till bättre miljö, lägre transportkostnader, ökad konkurrenskraft, minskat fordonsbehov och bättre utnyttjande av infrastrukturen.