Remiss Museiutredningen – ny museipolitik

KSLA har beretts tillfälle att yttra sig över Museiutredningen. Ny museipolitik (SOU 2015:89).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning

KSLA är positiv till förslaget att inrätta en ny museilag och en ny museimyndighet och delar också utredningens bedömning att inte några organisatoriska förändringar behövs vad gäller museernas antal och organisatoriska tillhörighet. KSLA ser också positivt på att museer i det allmänna museiväsendet ska upprätthålla hög kompetens och bidra till forskning och annan kunskapsuppbyggnad inom sina respektive ämnesområden.

KSLA har dock några invändningar:

  • För det första menar vi att definitionen av museum är alldeles för snäv.
  • För det andra menar vi att de naturvetenskapliga samlingarna vid landets universitet överhuvudtaget inte har berörts, varför KSLA föreslår att kompletterande utredning beträffande naturvetenskapliga samlingar bör göras.
  • För det tredje ställer vi oss tveksamma till hur sakkunskapen nyttjats i utredningsarbetet.
  • För det fjärde menar vi att utredningen underskattar själva samlingarnas betydelse för museiverksamheten.

Akademien utvecklar sina ståndpunkter under följande underrubriker: Naturvetenskapliga museer, Samlingarnas betydelse, Tillgängliggörande, Samlingarnas vårdbehov, Gallring, Samverkan, Forskning och förmedling.

Hela yttrandet finns i bifogad pdf.