Remiss Naturbruksprogrammet – gymnasiepoäng och examensmål

KSLA har yttrat sig över Redovisning av Skolverkets uppdrag att med utgångspunkt i Yrkesprogramsutredningens förslag om nya inriktningar inom naturbruksprogrammet föreslå hur många gymnasiepoäng som de nya inriktningarna ska omfatta och examensmål för programmet (Dnr 2015:1247).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA har fått kännedom om Skolverkets förslag och tar tillfället i akt att lämna synpunkter på remissen. Med tanke på vilka genomgripande förändringar som föreslås förvånas akademien över såväl den korta svarstiden som den korta och alltför begränsade listan över remissinstanser.

Sammanfattning

  • Naturbruket, eller den gröna sektorn, representerar en mycket viktig del i det framtida samhället. Förutom livsmedel och skogsråvaror produceras biobränslen och bioråvaror. Energi från den gröna sektorn kommer att täcka allt större del av samhällets energibehov. Turism med fokus på natur- och matupplevelser kommer att öka. Sverige har utmärkta naturgivna förutsättningar för naturbruk och inom dessa områden finns många kvalificerade arbetsuppgifter på olika nivåer.
  • En grund för detta viktiga arbete är en fungerande kunskapskedja för den gröna sektorn. Ungdomar måste attraheras till sektorn och ska inte som 16-åringar behöva bestämma vilken utbildningsnivå de slutligen ska hamna på. Idag finns möjligheten att inom ramen för Naturbruksprogrammet få behörighet till längre högskoleutbildningar, exempelvis jägmästar- och agronomprogrammen. Förslaget från Skolverket innebär att den möjligheten försvinner, vilket gör Naturbruksprogrammet till en återvändsgränd för studiemotiverade elever.
  • Ett modernt utbildningssystem ska omfatta tillräckligt stor valbarhet bland kurser, så att skolor kan anpassa sina erbjudanden efter var i landet man befinner sig och efter den utveckling som sker i näring och samhälle. Förslaget från Skolverket begränsar möjligheten för skolor att ordna särskilda inriktningar för exempelvis naturturism.
  • KSLA anser att förslaget strider mot flera tidigare utredningar och initiativ och att inga förändringar bör göras innan Livsmedelsstrategin och det nationella skogsprogrammet läggs fram. Skolverket bör dessutom invänta betänkandet från gymnasieutredningen ”En attraktiv gymnasieutbildning för alla” (Dir 2015:31) som ska redovisas den 30 juni 2016.
  • Skolverkets förslag försämrar möjligheterna att förse den gröna sektorn med arbetskraft på olika utbildningsnivåer. KSLA ser därför mycket allvarligt på de konsekvenser som uppkommer om lagda förslag kommer att gälla.

/…/

Slutsatser

Naturbruket, eller den gröna sektorn, representerar en mycket viktig del i det framtida samhället. Förutom traditionella livsmedel och skogsråvaror produceras biobränslen och bioråvaror. Biomassans gröna kolatomer är bas i olika kompositmaterial, textilier, gröna kemikalier m.m. Drivmedel, el och värme från den gröna sektorn kommer att täcka allt större del av energibehovet. Turism med fokus på natur- och matupplevelser kommer att öka ännu mera.

Sverige måste ta sitt ansvar genom att till fullo använda sina naturgivna förutsättningar. Bland dessa kan nämnas, god tillgång på färskvatten, stora outnyttjade goda odlingsarealer, friska skogar, goda klimatförutsättningar, lågt tryck av skadegörare och sjukdomar på grödor och träd. Inom alla dessa områden finns många kvalificerade arbetsuppgifter på olika nivåer.

En grund för detta viktiga arbete är en fungerande kunskapskedja för den gröna sektorn. Ungdomar måste attraheras till sektorn. De ska se möjligheterna och våga ta dem. Detta kräver ett modernt utbildningssystem som kan möta dagens ungdomar. De vill känna trygghet. Om de vet att de vill in i den gröna sektorn ska de inte behöva bestämma sig som 16-åringar vilken utbildningsnivå de slutligen hamnar på. Det ska vara möjligt att komma vidare. Ett modernt utbildningssystem inne-håller dessutom en tillräckligt stor valbarhet bland kurser, så att skolor kan anpassa sina erbjudanden efter var i landet man befinner sig och efter den utveckling som sker i näring och samhälle.

KSLA ser mycket allvarligt på de konsekvenser som uppkommer om lagda förslag kommer att gälla. Vi föreslår att man avvaktar förändringar avseende naturbruksprogrammet tills Livsmedelsstrategin och det nationella skogsprogrammet lagts fram. Skolverket bör dessutom invänta betänkandet från gymnasieutredningen ”En attraktiv gymnasieutbildning för alla” (Dir 2015:31). Våra förslag ovan har ett mycket stort stöd bland dem som har erfarenhet från utbildning på olika nivåer samt av dem som anställer och de som är företagare inom gröna sektorn.