Remiss Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskningen

Akademien har till Utbildningsdepartementet yttrat sig över betänkandet ”Ny ordning för främja god sed och hantera oredlighet i forskningen”, SOU 2017:10.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Sammanfattning

KSLA välkomnar förslaget att inrätta en oberoende nämndmyndighet som ska hantera frågor om oredlighet i forskningen och instämmer i stort med utredningens förslag.

KSLA anser dock att Universitetskanslersämbetet (UKÄ) med sitt nya uppdrag att granska forskningens kvalitet vid landets lärosäten skulle vara en lämpligare värdmyndighet än Vetenskapsrådet. Utredningens förslag är att nämnden endast ska besluta i allvarliga fall av fabricering, förfalskning eller plagiering (FFP), medan övriga forskningsetiska frågor, liksom hantering av följderna av nämndens beslut kommer att åligga universitet, högskolor och andra forsknings-utförare. KSLA anser att detta förslag är rimligt men vill betona att all forskning som får del av offentliga medel så långt möjligt bör omfattas av det föreslagna regelverket. Förslaget ställer också stora krav på ett gott samarbete mellan den föreslagna nämndmyndigheten och forskningsutförarna.

KSLA instämmer i att en årlig sammanställning av såväl nämndens som forskningsutförarnas arbete med forskningsetiska frågor bör bli ett viktigt instrument för denna samverkan. En årlig sammanställning är enligt KSLA även angeläget för att efter fem år kunna utvärdera den nu förslagna nya ordningen för att stävja oredlighet i forskningen.