Jordbrukets klimatanpassning FF-report 9


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

En slutrapport framtagen av Kommittén för jordbrukets klimatanpassning (KLIMA) vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Arbetet som är grunden för rapporten genomfördes dels genom diskussioner i kommittén, dels genom sex öppna seminarier på KSLA, två studieresor samt workshops för inbjudna experter.

KLIMA-kommitténs medlemmar hade som övergripande mål att verka för:

Ett effektivt jordbruk med en hållbar intensifiering, vilket innefattar marken som produktionsresurs, arealer, handel och marknad, säkerhetsperspektiv, försörjningskedjor, friska vatten och friska djur. Det gäller jordbruket som livsmedelsproducent i ett klimat under förändring och i ett globalt perspektiv.

Det handlar, med andra ord, om att förse 10 miljoner människor – snart 10 miljarder i ett globalt perspektiv – med 2000 kilokalorier varje dag från en hållbar produktionskedja.

I slutet av 2017 inleddes ett samarbete med forskningsplattformen SLU Future Food vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som ska utveckla samarbeten och nya forskningsfrågor relaterade till jordbrukets klimatanpassning. Vd en gemensam workshop 22 november 2018 överlämnades resultaten och slutsatserna från kommitténs arbete till SLU Future Food, som har publicerat denna rapport.

Kommittén för jordbrukets klimatanpassning arbetade perioden 2016–2018.

Utgivare:
Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsplattformen SLU Future Food, 2019

Text:
KLIMA-kommittén (Ingrid Rydberg, ordf, Ann Albihn, Helena Aronsson, Gunilla Berg, Christian Hidén, Tomas Johansson, Lotta Rydmer, Magnus Stark, Hulda Wirsén)

Denna rapport finns också att ladda ned via www.slu.se.

I tryckt form har rapporten ISBN-nr 978-91-576-9685-4.