Remissvar rörande EU-direktiv om otillbörliga handelsmetoder

Yttrande över promemorian ”Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan” (Ds 2019:19) som har remitterats av näringsdepartementet.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Yttrande över promemorian ”Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan” (Ds 2019:19) som har remitterats av näringsdepartementet.

Sammanfattning

KSLA tillstyrker utredningsförslaget. Akademien menar att EU-direktivet och den föreslagna tillämpningen i promemorian kommer att främja utvecklingen i den svenska livsmedelskedjan. Detta genom att styrkeförhållandena mellan olika led i kedjan utjämnas. Förslaget i promemorian ligger därför väl i linje med riksdagens beslut om en nationell livsmedelsstrategi där ett övergripande mål är att öka den inhemska livsmedelsproduktionen.

Remiss N2019/02952/JL.


Till Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2020/21:MJU21 – Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Ärendet kommer att diskuteras i en webbsänd debatt den 10 juni.