Remiss: Vägen till en klimatpositiv framtid


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA har yttrat sig över utredningen ”Vägen till en klimatpositiv framtid” (SOU 2020:4, M2020/00166/KI).

Sammanfattning av KSLA:s synpunkter

  1. Utredningen om negativa utsläpp (”kompletterande åtgärder” i det klimatpolitiska ramverket) är mycket starkt relaterad till de areella näringarna (jord- och skogsbruk), som redan nu i stor skala bidrar med klimatlösningar, och hur dessa kan erbjuda ytterligare nettosänkor eller möjligheter till bio-CCS lösningar.
  2. Men utredningen saknar helhetsperspektiv på areella näringarnas betydelse för kostnadseffektiv klimatomställning samt integrering med andra centrala mål inom hållbar utveckling som matsäkerhet, livsmedelsstrategi, arbetstillfällen, biodiversitet och landsbygdsutveckling. Bland annat föreslår utredningen åtgärder som minskar tillgänglig jordbruksmark för livsmedelsproduktion.
  3. Analys av samband mellan lönsam och hållbar näringsverksamhet inom de areella näringarna och klimatnytta saknas. En sådan är nödvändig för utformning av effektiva incitament/styrmedel för såväl ökad nettosänka, reduktion av efterfrågan på fossil energi (substitution), samt potentialen för bio-CCS.
  4. Beslutet i det klimatpolitiska ramverket innebär att nettosänkor enligt LULUCF förordningen i skog och mark står utanför netto-noll målet. Föreliggande utredning har inte tillfredställande kopplat sin analys till befintligt LULUCF regelverk, vilket gör att analys och förslag om ökade LULUCF sänkor för att uppnå ytterligare negativa utsläpp haltar rejält.
  5. Risker och dynamik vad gäller kollagring i biosfären är inte tillräckligt beaktade, varken i bedömningar av potential, kostnader eller konstruktion av styrmedel.
  6. Bio-CCS har en stor potential framförallt tack vare en framgångsrik och effektiv skogs-näring, men kräver både teknisk utveckling och genomtänkta ekonomiska/finansiella incitament för att realiseras
  7. Återvätning av organogena skogs- och åkerjordar framhålls som en effektiv åtgärd i utredningen. KSLA menar att man bör vara försiktig med slutsatser på området då forskningsunderlaget är bristfälligt, få praktiskt genomförda återvätningsprojekt är genomförda och ekonomin ej tillfredställande belyst.
  8. Sammanfattningsvis erbjuder framgångsrika och lönsamma areella näringar mycket stora möjligheter för klimatomställningen, dock bara till en del analyserade och presenterade i föreliggande utredning.

Hela yttrandet finns i bifogad pdf.