Leder EU:s strategi ”Från jord till bord” till en hållbar livsmedelskedja? – KSLA Nytt & Noterat nr 3-2021

Leder EU:s strategi ”Från jord till bord” till en hållbar livsmedelskedja? Det var frågan som Nina Ekelund från Haga-initiativet ställde till aktörerna från hela livsmedelskedjan, akademi och politiska företrädare vid seminariet om Farm to Fork (F2F) den 14 januari.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

EU-kommissionens jord till bord-strategi för ett rättvist, hälsosamt och miljövänligt livsmedelssystem är en visionär ansats för att ta ett helhetsgrepp med syfte att åstadkomma en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Strategin omfattar flera områden:

  • Hållbar livsmedelsproduktion.
  • Hållbar konsumtion, hälsosamma kostvanor.
  • Tryggad livsmedelsförsörjning.
  • Hållbar, rättvis och redlig handel, bearbetning, restaurang, etc.
  • Minskade förluster av livsmedelsråvaror och minskat matsvinn.

Farm to Fork har fått stor uppmärksamhet bland annat som en följd av de siffersatta mål som anger en riktning mot 2030 för EU. Enligt målen bör det ske en halvering av antibiotikaanvändningen inom jordbruk och vattenbruk, en halvering av växtnäringsförlusterna från åkermark, en halvering av användning av växtskyddsmedel med särskilt fokus på de produkter som är dåliga för miljö och hälsa och en halvering av matsvinnet. Ett ytterligare mål anger en riktning mot att minst 25 procent av arealen ska odlas eko­logiskt. Referensvärden sätts utifrån senast kända användning och produktion. I arbetet för att nå målen kommer hänsyn att tas till nationella förutsättningar.

Inspelning från webbinariet kan ses här