Dialog om social hållbarhet i livsmedelssystemet blev bidrag till regeringens färdväg – KSLA Nytt & Noterat nr 3-2021

Livsmedelssystemets betydelse för möjligheterna att nå de globala målen för hållbar utveckling är central – och miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet ska väga lika tungt i arbetet. Men i diskussionerna om ett hållbart nationellt livsmedelssystem pratas det ganska lite om den sociala hållbarheten.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information

Detta dialogmöte var en del av förberedelserna inför Sveriges deltagande i FN:s toppmöte om livsmedelssystem den 23 september, Food Systems Summit. Material från dialogen tillsammans med sex andra dialoger utgör nu grunden för den färdväg mot hållbara livsmedelssystem som regeringen sammanställde inför toppmötet.

Diskussionen om social hållbarhet och frågor som demokrati och mänskliga rättigheter, rättvisa, och tillgång till tillräckliga mängder mat och näring till ett rimligt pris kanske är frågor som främst för tankarna till fattigare länder.

Men i Sverige finns det också behov av att diskutera so­ciala villkor både när det gäller förhållanden inom landet och hur vi genom vår konsumtion har påverkan utanför lan­dets gränser. Hur ser vi till att frågor om social hållbarhet får ta plats i takt med att livsmedelssystemen transformeras? Till exempel saknas det utpekade mål för social hållbarhet i den nationella livsmedelsstrategin.

Vi behöver fortsätta och utveckla sektorsövergripande diskussioner om social hållbarhet i livsmedelssystemet, vad det innebär och hur den kan mätas. Men det behövs också särskilda åtgärder från myndigheternas sida. När man föreslår och utvecklar indikatorer för social hållbarhet är det också viktigt att involvera de aktörer som berörs, till exempel lantbrukare, i samtalen och lösningarna.

Inspelning från webbinariet finns här.