KSLA:s synpunkter på HaV:s marina strategi

KSLA har lämnat synpunkter på Havs- och vattenmyndighetens uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön (Dnr 2807-20).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Akademien anser bland annat att de kriterier som används för att bedöma miljöstatus bör ses över ibland. Om kriterierna för övergödning är utformade så att de inte går att nå ens vid noll-utsläpp kan resultatet bli att pengar satsas på kostsamma men ineffektiva åtgärder.

Vidare behandlas olika fiskarters populationsstatus alltför summariskt och delvis utan vetenskaplig grund. Detta är allvarligt då uppgifterna ligger till grund för politiskt beslutade fiskeregleringar. Om regleringar baseras på att alla fiskar av en art och inom ett område utgör en population, när de i verkligheten utgör en metapopulation, kan detta resultera i lokala överuttag. Förutom utslagning av lokala fisken, leder detta till minskad produktion av arten i fråga.

Yttrandet som pdf.