KSLA kommenterar implementeringen av det nya europeiska forskningsområdet (ERA)

KSLA kommenterar kort åtgärderna (Actions) 11.2 Revamping the Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) och 12. Accelerate the green/digital transition of Europe’s key industrial ecosystems.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Den 26 november 2021 antog den Europeiska unionens råd en rekommendation om en pakt för forskning och innovation för att genomföra det nya europeiska forskningsområdet (European Research Area, ERA). Pakten lägger fast fyra prioriterade områden:

  1. En inre marknad för kunskap.
  2. Den gröna och digitala omställningen och andra samhällsutmaningar.
  3. En ökad tillgång till spetskompetens inom forskning och innovation och sammanlänkade innovationsekosystem i hela unionen.
  4. Samordnade investeringar och reformer inom forskning och innovation.

Ett forum för det europeiska forskningsområdet (ERA Forum) har bildats som en expertgrupp till EU-kommissionen med företrädare för medlemsstaterna. Vetenskapsrådet och Vinnova deltar i forumet som Sveriges representanter. Forumet ska arbeta med den vidare implementeringen av åtgärderna och under det första halvåret 2022 där medlemsstaterna behöver bestämma sig för vilka åtgärder som de vill medverka i.

KSLA har fått möjlighet att kommentera åtgärderna till Vetenskapsrådet och Vinnova, se bilaga.