KSLA:s yttrande över förslag till införande av ämnesbetyg

Yttrande till Skolverket över förslag till införande av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Dnr 2022:55 och 2022:263

KSLA välkomnar i stort den översyn som nu gjorts och de förslag till förändring som presenteras. KSLA har fokuserat på förslaget utifrån sitt intresse för naturbruksgymnasierna, där akademien har god insyn nationellt i skolornas verksamhet och i arbetsgivarnas kompetensbehov.

KSLA:s utgångspunkt är att det är viktigt att möta arbetsmarknadens behov av kompetens, särskilt inom området naturbruk i syfte att attrahera elever till framtidens skog- och lantbruksföretag – där det underliggande långsiktiga målet är att säkra svensk trävaruproduktion och en svensk livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv men också för en stärkt och levande landsbygd.

KSLA vill betona vikten av att ge eleverna utrymme till fördjupning efter en väl avvägd och gemensam bas av lantbrukskunnande, i syfte att främja elevers intresse för en viss inriktning och för att möta de behov som efterfrågas av arbetsmarknaden.

KSLA grundar denna åsikt på att elever med en bakgrund från familjejordbruket ofta redan besitter en bred kompetens och därför önskar specialisera sig, men också för att elever som helt saknar denna bakgrund vanligen har en tydlig vision om vad de vill inrikta sig på (lantbruksmaskiner, lantbruksdjur, mark-/växtodling). Det är viktigt att tillgodose detta för att bibehålla intresset för yrkesvalet så att eleverna fullföljer sin utbildning.

KSLA:s förslag i fråga om:

  • Nivåkurser
    KSLA föreslår att Lantbruksdjur nivå 1 fortsätter att innehålla de gemensamma grunderna för flertalet djurslag. Nivå 2, 3 och eventuellt 4 kan innehålla fördjupningar och ha ett uttalat fokus på olika djurslag beroende på lärosätets profil, utan att man i betygssättningen fram-häver vilka djurslag dessa är.
  • Basutbudets storlek
    KSLA anser att det för varje yrkesutgång (lantbruksmaskiner, lantbruksdjur och växtodling) borde finnas en lagom bred och gemensam bas av lantbrukskunnande på 500 poäng följt av en fördjupning inom ett av de tre huvudinriktningarna beroende på vilken profil eleven valt att inrikta sig på. KSLA har framfört detta i tidigare remisser. Beslut om antal poäng i basen tas inte upp i denna remissomgång, men är nog så viktigt att beakta för reformen som helhet.
  • Biologikurserna
    KSLA föreslår att för tydlighetens skull behålla det nuvarande systemet vad gäller ämnet biologi. Detta kräver att två nya ämnen med endast nivå 1 skapas.

Läs hela yttrandet i bifogad pdf.

Foto: Janders [CC BY-SA 4.0]