KSLA har yttrat sig över EU-kommissionens förslag till certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid

Remissen ”EU-kommissionens förslag om certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid” (M2022/02237) har remitterats av Miljödepartementet, Klimatenheten. KSLA har lämnat synpunkter på det remitterade förslaget.


Biblioteket är stängt 30 april! Mer information
Mer information

Sammanfattning

KSLA:s huvudsynpunkter på EU kommissionens förslag sammanfattas kortfattat i följande tre punkter:

  • KSLA delar EU-kommissionens syn på värdet av att integrera kolupptag (naturbaserat och industriellt upptag, lagring i produkter) i EU:s klimatpolitik och ser positivt på att kommissionen utvecklar ett system för frivillig certifiering av och ersättningar för åtgärder som tar upp och förhindrar läckage av koldioxidekvivalenter.
  • Emellertid vill KSLA peka på förslagets avsaknad av principer för ersättningssystem och oklarheter gällande kvalitetskraven för certifiering (särskilt med avseende på baslinjen för upptag och inlagring av kol. Vi betonar därför vikten av att kommissionen framgent utvecklar metoder för ersättning och preciserar krav för certifiering och bidrar gärna med vetenskap och beprövad erfarenhet i detta arbete.
  • KSLA efterlyser också gedigna konsekvensanalyser med helhetsperspektiv av förslaget eftersom det kan ge betydande såväl positiva som negativa effekter för skogs- och jordbruket.

Läs hela yttrandet i bifogad fil.