KSLA:s inspel om forsknings- och innovationspolitik

KSLA har lämnat synpunkter på regeringens forskningspolitik (U2023/01467).


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

KSLA:s förslag i sammanfattning

 

Helhetsperspektiv och samverkan

 • Stärk högre utbildning och forskning, såväl grund som mer strategisk och innovationsnära, för de areella näringarnas utveckling.
 • Utveckla de nationella forskningsprogrammen, den nya generationen strategiska innovationsprogram och andra plattformar för samverkan.
 • Fortsätt utvecklingen mot Öppen vetenskap, inklusive finansiering av öppen publicering och tillgång till data.

 

Kunskap som kommer till nytta

 • Stöd forskare och forskningsråd i att göra systematiska kunskapsöversikter och analyser till stöd för beslutsfattande inom de areella näringarna.
 • Underlätta rörlighet mellan akademi och näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle, till exempel genom ömsesidiga adjungeringar, industridoktorander och forskarskolor.
 • Öka stödet till forskningsinfrastruktur, så som insamling av långa tidsserier av mätdata, riksskogstaxeringen och andra långvariga fältförsök.

 

Tvärvetenskap och teknik för hållbara lösningar

 • Ge forskningsfinansiärerna i uppdrag att öka incitamenten och möjligheterna för forskare att arbeta tillsammans över disciplin- och landsgränser.
 • Stöd forskning för att införa och utvärdera konsekvenser av att använda nya tekniska lösningar inom de areella näringarna, utifrån perspektiven social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

 

Sveriges roll i det internationella forskarsamhället

 • Formulera mer kraftfulla mål och strategier och stärk samordningen för forskningens internationalisering, som inbegriper de areella näringarna.
 • Höj anslagen till forsknings- och innovationssamarbete med såväl EU-stater, som låg- och medelinkomstländer.
 • Avsätt såddfinansieringsmedel för att öka svenska forskares möjligheter att delta i och leda internationella projekt, processer, forskningssynteser och andra samarbeten.

 

Detta inspel har utarbetats av KSLA:s utskott för forskningsfrågor. Arbetet baseras på förslag från KSLA:s organ och svenska ledamöter, seminarier på akademien där relaterade frågor har belysts, genomgång av relevanta strategidokument och forskningsagendor, samt dialog  inom akademien. Hela inspelet finns i bifogad pdf.