KSLA har yttrat sig om SLV:s delrapport rörande Nordiska näringsrekommendationer

KSLA har lämnat synpunkter på första delen av Livsmedelsverkets tvådelade uppdrag – rapporten ”Beskrivning av möjliga konsekvenser för produktion och miljö av att miljöaspekter integrerats i Nordiska näringsrekommendationer 2023” (Dnr 2023/02663).


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Sammanfattning

Akademien ser positivt på det faktum att Livsmedelsverket i förväg har sänt ut sitt förslag till svar på regeringsuppdraget för kommentarer från berörda intressenter. KSLA har under arbetets gång med NNR 2023 vid tre tillfällen sänt kommentarer till berörda handläggare vid det norska Helsedirektoratet.

Följande slutsatser kan summeras gällande den aktuella rapporten:

  • Den modell som ligger till grund för förslaget till ställningstagande, är alltför summariskt beskriven för att det skall vara möjligt att ta ställning till SLV:s konklusioner. Det är inte heller visat om man kan använda denna variant av ekonometrisk modell för att beskriva olika miljöfaktorers betydelse för förändringar i konsumtionen av viktiga livsmedelsgrupper.
  • Det finns ett antal aktuella rapporter och presentationer, inte minst vad gäller beredskapsplanering och framtida krav på självförsörjning, som behöver beaktas vid konsekvensanalysen.
  • SLV:s förslag till rapport saknar i stort sett helt värdekedjan från producent till konsument. Även om detta inte har legat inom regeringens uppdrag borde detta förhållande i så fall påpekas.
  • De globala aspekterna bör fördjupas vad gäller import av viktiga livsmedel samt aspekter på miljökonsekvenserna av produktion i främmande länder. I det senare fallet spelar skillnader i användningen av bekämpningsmedel samt behovet av bevattning en viktig roll.
  • Det är en allvarlig brist i hela arbetet med NNR att man i begreppet red meat inte gör skillnad på kött från idisslare och kött från enkelmagade djur. Det finns väsentliga skillnader mellan miljökonsekvenserna för produktionen av dessa två produktgrupper. För att bli trovärdig behöver svaret till regeringen innehålla separata analyser vad gäller dessa två köttslag.
  • Synen på mjölk och mejeriprodukter blir styvmoderligt behandlad. Av tradition har de som valt att avstå från kött och fisk, accepterat mejeriprodukter i en laktovegetarisk kost. Det hade således varit mera relevant att jämföra konsumtionen av ’rött kött’ med mjölkprodukter än med (vitt)kött från fjäderfä. Även texten om fisk behöver fördjupas och problematiseras.

Hela yttrandet finns i bifogad pdf.