Skogens roll i försörjningsberedskapen – Aktuellt från KSLA nr 4-2024

Skogsnäringen är ett frekvent debatterat och diskuterat område. Dock är skogens roll i samhället och ur ett beredskapsperspektiv mycket större än vad som visats i den senaste tidens skogsdiskussioner – något som diskuterades på KSLA under ett rundabordssamtal arrangerat av arbetsgruppen Skog och bioenergi, inom ramen för KSLA:s försörjningsberedskapsprogram och i samarbete med IVA:s avdelning VIII.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Deltagarna konstaterade tidigt att skogens roll för den svenska försörjningsberedskapen dessvärre är något av en icke-fråga i dagsläget, även om en robust skogspolitik och skogsnäring kräver att ett sådant perspektiv inkluderas.

I fyra av de sex beredskapssektorer som Birgitta Böhlin lyfter som särskilt viktiga i sin utredning SOU 2023:50 En modell för svensk försörjningsberedskap, är skogsnäringen en nyckelspelare – inom Energiförsörjning, Transporter, Livsmedelsförsörjning och dricksvatten samt Hälsa, vård och omsorg, har skogsnäringen en avgörande roll.

Under samtalet landade deltagarna även i en mängd utmaningar som står i vägen för, eller på annat sätt försvårar, en stärkt försörjningsberedskap inom skogsnäringen, varav tre är:

  • Skogsnäringen är exportberoende och värdekedjorna är komplexa.
  • Riktad FoU och viktiga analyser saknas inom området.
  • Samordningen saknas mellan kommuner, regioner, myndigheter och näring.

Mer kunskap och diskussion behövs, och som en del av akademiernas ansvar fortsätter därför KSLA och IVA sitt samarbete: skogens roll i den svenska försörjningsberedskapen ska identifieras och definieras, och värdekedjeanalyser genomföras för att på så sätt tydligare etablera var åtgärder behöver sättas in.