Slam och kretslopp

Slam som produktionsresurs i svenskt jord- och skogsbruk – slutkonferens


Mer information

KSLA höll under våren 2012 fyra workshops om tillförsel av rötslam till jordbruksmark. Bakgrunden var att KSLA i ett remissvar till Naturvårdsverkets slamutredning erbjudit sig att ta fram mer fakta i frågan genom seminarier och liknande. Vid tillfället för dessa workshops pågick en ny och utökad slamutredning med ett vidare kretsloppsperspektiv. Dessa workshops var, tillsammans med en öppen konferens 2013, avsedda att bistå med fakta och erfarenheter till Naturvårdsverkets utredning.

Hur får vi till ett bra kretslopp från våra avloppssystem så att vi kan utnyttja de växtnäringsämnen som finns där? Den frågan behandlades under KSLA:s konferens om slam och kretslopp den 27 februari 2013. Konferensen var en uppföljning och slutpunkt på den workshopserie som genomförts under våren 2012. Tre alternativa strategier behandlades; spridning av REVAQ-slam på åkermark, bränning av slammet för utvinning av fosfor från askan och källsorterande avloppssystem. Olika aspekter på de tre alternativen presenterades och diskuterades sedan i den talrika publiken. Bland talarna fanns Miljöminister Lena Ek som presenterade regeringens syn på avloppsslam och kretslopp i samhället. En fråga som kom upp vid flera tillfällen var om det räcker att återvinna fosfor ur slammet eller om vi vill kunna utnyttja fler näringsämnen.

Detta är rapporten från denna konferens.

Text: Monica Kling, frilansjournalist, Miljö & JordOrd