Forskning för gröna näringar

Ett strategidokument om de gröna näringarnas och livsvetenskapernas roll i Sveriges utveckling mot ett hållbart samhälle.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Framtaget inför 2016 års forsknings- och innovationspolitiska proposition för den gröna sektorn under ledning av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Underlag till regeringens kommande forskningsproposition (U2015/1662/UH).

Sammanfattning

Den centrala roll de gröna näringarna har för att möta utmaningar för utvecklingen mot ett hållbart samhälle, nationellt såväl som globalt, måste innebära kraftigt ökade långsiktiga satsningar på forskning, innovation och utbildning för de gröna näringarna i den kommande forskningspropositionen. Den behovsmotiverade, lösningsorienterade forskningen bör förstärkas för att öka samhällets utbyte av gjorda investeringar och säkra hållbarheten i produktionen. Ett förändrat arbetssätt kan leda till bättre funktion i forskningens värdekedja. Åtgärder för att trygga kompetensförsörjningen för de gröna näringarna är också ett viktigt område.

Inspelet som pdf.