Yttrande över utredningen Prissatt vatten

KSLA har svarat på Miljödepartementets remiss SOU 2010:17 ”Prissatt vatten” angående vattenprispolitik.


Det vi inte producerar i fredstid kan inte produceras i kristid Mer information
Mer information

Utredningen har enligt KSLA:s mening på ett förtjänstfullt sätt beskrivit principerna för olika former av vattenprispolitik och betydelsen av hur vissa ställningstaganden i form av måluppfyllelse, kostnadseffektivitet och principen att förorenaren ska betala (PPP) påverkar möjligheten att genomföra politiken.

Hela yttrandet finns som bifogad pdf-fil.