KSLA om Agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat

KSLA beretts tillfälle att lämna synpunkter på Formas remiss Agendan för det nationella forskningsprogrammet om klimat, dnr 2018-00369.


Replik: Engagemang och kunskapsutbyte i areella frågor är grunden för KSLA Mer information
Mer information

Inom KSLA pågår ett intensivt arbete kring jord- och skogsbrukets förutsättningar i ett förändrat klimat. Arbete görs inom kommittéer och genom en betydande seminarieverksamhet. Ett internationellt seminarium i mars ordnades i samarbete med IVA och KVA: ”Manage for maximum wood production or leave the forest as a carbon sink?” Seminariet visade med stor tydlighet en oenighet bland forskare internationellt och mer forskning behövs inom området.

KSLA anser att det är viktigt att ett nationellt forskningsprogram om klimat startar och tillstyrker därmed detta. KSLA anser att forskningsprogrammet har höga ambitioner och i huvudsak genomtänkta strategier.

Det svenska jord- och skogsbruket har en avgörande roll för klimatomställningen. Svenska skogens roll för klimatarbetet är väl känt och är helt avgörande för Sveriges klimatomställning. Detta genom skogens förmåga att ta upp och lagra kol och dels genom att använda skogsråvara för att ersätta produkter med negativ klimatpåverkan. Ett hållbart skogsbruk är således en viktig nyckel till ett biobaserat och hållbart samhälle med förnyelsebara råvaror. Jordbrukets bidrag i klimatarbetet är också avgörande för Sverige. Svenskt jordbruk är jämfört med många andra länders betydligt mer klimatsmart, med mindre växthusgasutsläpp och övrig miljöpåverkan. Ofta lyfts jordbruket som ett problem, med dess växthusgasutsläpp. Exempelvis nämns djurhållning enbart i negativ bemärkelse i samband med utsläppsminskning. Synen på jordbruket ger en förenklad och ofta felaktig bild som kan leda klimatarbetet helt fel.

Hela svaret finns i bifogad pdf.